ព្រឹត្តិការណ៍ Outer Clothes

នៅក្នុងJX2v3 នឹង​នាំមកនូវ​ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតគឺ ព្រឹត្តិការណ៍ Outer Clothes ដែល​អ្នក​អាច​យក​បាន​នូវ​សំលៀក​បំពាក់​ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន។

របៀបយក៖

  • នៅពេលអ្នកចូលទៅក្នុងហ្គេមនឹងទទួលបាន Thousand Change Box មួយ

  • ចុចលើ Thousand Change Box ដើម្បីជ្រើសរើសសំលៀកបំពាក់ដែលអ្នកចូលចិត្ត

  • នៅពេលជ្រើសរើសសំលៀកបំពាក់ដែលអ្នកចូលចិត្តបានហើយ ត្រូវយកThousand point ដើម្បីប្តូរ។ Thousand point អាចរកបាននៅក្នុងImperial Street ដោយទិញ Fantasy Sky Ticket។