សួស្តីប្រិយមិត្តJX2 ទាំងអស់នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ នេះក្រុមហ៊ុន​នឹងធ្វើការ update ឡើងទៅ Version 2.20 ដែល​នាំមក​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ Soul Of Hero ​ពត៌មានបន្ថែម​មានដូចខាងក្រោម៖

បេសកកម្មដែលត្រូវមានៈ

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដែលត្រូវមានៈ

កែសម្រួលចំនុចអវិជ្ជមានៈ

បន្ថែមសំភារៈថ្មីៈ

  •  A Pack of Holy Ice ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក 1 Holy Ice
  • Small Pack Holy Ice ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក 5 Holy Ice
  •  Medium Pack Holy Ice ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក 50 Holy Ice
  •  Big Pack Holy Ice ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក 250 Holy Ice