សួស្តីប្រិយមិត្តJX2 ទាំងអស់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១១ នេះ​ក្រុមហ៊ុន​នឹង​ធ្វើ​ការ update ឡើង​ទៅ Version 2.19 ដែល​​នាំ​​មក​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ការ​ត្រលប់​មក​វិញ​របស់​ស្តេច​ Mahjong និង​ឈុត​ដែល​អ្នក​រង់​ចាំ​​ជា​យូរ​ណាស់​មក​ហើយ​ក៍​បាន​មក​ដល់​ដែរ​គឺ Esoteric Set ដោយ​ពត៌មាន​បន្ថែម​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

បេសកកម្មដែលត្រូវមានៈ

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដែលត្រូវមានៈ

កែសម្រួលចំនុចអវិជ្ជមានៈ

​ បន្ទាប់ពីធ្វើការ Update Dragon Egg, Phoenix Egg ដែលមិន​បង្ហាញ​រូបភាព អាច​មើល​ឃើញវិញ​ហើយ​ ដើម្បី​ប្រើ​​អ្នក​អាច​ចុច​Mouse ខាង​ស្តាំ​ទៅ​លើរបស់​ទាំង​ពីរ​នោះ​ដើម្បី​ប្រើ​ដូច​ជា Pet​ របស់អ្នក។ សូមអរគុណ!

បន្ថែមសំភារៈថ្មីៈ

  • Mahjong Scroll ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើMahjong
  • Mahjong Scroll Package ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក Mahjong Scroll
  • Single Mahjong ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័​ទី១ គឺ​ប្រើ​ដើម្បី​បើក​យកឈុត១​ក្នុង​ចំណោម Mahjong ទាំង​អស់​
  • Tong Mahjong ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័​ទី១ គឺ​ប្រើ​ដើម្បី​បើក​យកឈុត១ក្នុង​ចំណោម Tong Mahjong
  • Bar Mahjong ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័​ទី១ គឺ​ប្រើ​ដើម្បី​បើក​យកឈុត១ក្នុងចំណោម Bar Mahjong
  • Myriad Mahjong ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័​ទី១ គឺ​ប្រើ​ដើម្បី​បើក​យកឈុត១ក្នុងចំណោម Myriad Mahjong
  • Word Mahjong ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័​ទី១ គឺ​ប្រើ​ដើម្បី​បើក​យកឈុត១ក្នុងចំណោម Word Mahjong
  • Celestial Screw ជាសម្ភារៈមួយសម្រាប់ប្រើក្នុងការដក Spirit Stone ចេញពី Bagua Equipment (បើ​សិន​ជា​អ្នក​ដក Spirit Stone ​ដោយ​ប្រើ​ត្បូង​នេះ Bagua Equipment របស់​អ្នកនឹង​បាត់ ហើយក្លាយជា Spirit Stone 1 ក្នុងចំណោមត្បូងទាំងបី)

altaltalt

altaltalt

altaltalt

alt