សួស្តី​ប្រិយមិត្ត​JX2 ​ទាំងអស់​នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ ​នេះ​ក្រុមហ៊ុន​នឹង​ធ្វើការ​ update ឡើងទៅ Version 2.18 ដែល​នាំ​មក​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី ​និង​បេសក​កម្ម​ថ្មីផងដែរ​ ​ដោយ​ពត៌​មាន​បន្ថែម​មាន​ដូច​ខាងក្រោម៖

បេសកកម្មថ្មីដែលត្រូវមានៈ

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដែលត្រូវមានៈ

កែសម្រួលចំនុចអវិជ្ជមានៈ

  • JinJin & WangWang Scrollដែលប្រើប្រាស់ហើយមិនអោយប្រើប្រាស់បានវិញ

បន្ថែមសំភារៈថ្មីៈ

  •  Producing Tips ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្លែឈើ
  •   Magic Box ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក Producing Tips
  •   High Level Scroll Box ដែលមាននៅ Charm Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយកគម្ពីរបក្សថ្មីមួយក្នុងចំណោមគម្ពីរបក្សខ្លាំងៗជាច្រើន
  •   Rediron Extract ដែលមាននៅ Gizmo Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបង្កើន Value=500 សំរាប់ការផលិតសម្ភារៈ

altalt

altalt