ព្រឹត្តិការណ៍ប្រអប់សំណាង Blessing Box

I. រយៈពេល

ព្រឹត្តិការណ៍នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង ២៣:០០

II. ដំណើររបស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ

a. ព្រឹតិ្តការណ៏នេះមានរៀងរាល់ថ្ងៃនៅបក្ស Shaolin


b.
ដោយនៅបក្ស Shaolin ជាបក្សដែលតមសាច់ ដូច្នេះ សង្ឃ Jiu Mo Luo ធុញ​ទ្រាន់​និង​អាហារ​បួស ដោយ​គាត់​ចង់​ឆាន់​សាច់ និង​ស្រា​វិញ​ម្តង​។ យើង​អាច​យក​អាហារ​ទាំង​៣មុខ ឬក៍​ស្រា ប្រគេន​ទៅ​គាត់ នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​មក​វិញ​នូវ ១០ Practice points ចំណែក​ឯ​អ្នក​ប្រគេន​ស្រា​វិញ​នឹង​ទទួល​បាន Blessing Box និង ១០ Practice points

c.
នៅពេលទទួលបាន Blessing Box អ្នកអាច Right-click ទៅលើ Blessing Box ដើម្បី​យក​រង្វាន់​ដូចជា៖

    • បើក Blessing Box ដោយមិនប្រើ Hejade និង​មាន​ឧិកាស​ទទួល​បាន​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ដូចខាង​ក្រោម​៖

រង្វាន់ដែលអាចទទួលបាន

Lion Fine Skin x8
Tungsten Fine Rock x8
Red Tungsten Charm x8
Iron Fine Wood x8
Meteorite Shards x8
Meteoric Iron x8

    • បើក Blessing Box ដោយ​ប្រើ Hejade ចំនួន១ និង​មាន​ឧិកាស​ទទួល​បាន​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ល្អៗ​ជា​ច្រើន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

No.

រង្វាន់ដែលអាចទទួលបាន

រយៈពេល

1

Horse speed 100%

6 Months

2

Meteoric Rune

3 Months

3

Agilemove Scroll

4

Outer Cloth

6 Months

5

Eastern Dragon Pearl

6

Brilliant Star

7

Moon Goddess Strip

8

H.S Golden Helm

9

H.S Golden Suit

10

H.S Golden Armor

11

H.S Pearl

12

H.S Stone

13

H.S Golden Seal

14

Bu Fei Yan Weapon

 


    • បើក Blessing Box ដោយ​ប្រើ Hejade ចំនួន៥ និង​អាច​ជ្រើស​រើស​បាន​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ល្អៗ​ជា​ច្រើន​ដូច​​ខាង​ក្រោម​៖

No.

ជ្រើសរើសសម្ភារៈមួយ

1

Eastern Dragon Pearl

2

Brilliant Star

3

Moon Goddess Strip

4

Emperor Helm

5

Emperor Suit -> Emperor Armor

6

Emperor Armor -> Emperor Suit


    • បើក Blessing Box ដោយ​ប្រើ Hejade ចំនួន១០ និង​អាច​ជ្រើស​រើស​បាន​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ល្អៗ​ជា​ច្រើន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

No.

ជ្រើសរើសសម្ភារៈមួយ

1

Empire Jade

2

Empire Weapon
ចំណាំ៖ ចំពោះ Universe Charm អាចUnlock Tradeបានចំពោះតែសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជា(Eastern Dragon Pearl, Good Luck, Wish Fulfilling, Moon Goddess Strip, Sundrowning Ring)