ជប់លៀងអបអរសាទរឆ្នាំថ្មី

I. រយៈពេល

ព្រឹត្តិការណ៍នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ ដល់ថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង ២៣:០០ ។

II. ដំណើររបស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ

a. តួអង្គនិមួយៗត្រូវមានកម្រិតចាប់ពី Level 50 ឡើងទៅទើបអាចទទួលនូវ Food Ingredient បានពីការ ដាំដើមឈើ ចូល Hidden Sword Pavilion ចូល Taixu ឬបាន មកពីការបំពេញ បេសកកម្មក្នុងបក្ស ដែលអាចទទួលបានចំនួន៨ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

b. ដើម្បីធ្វើ Dinner Table & Booze Banquet បាន គឺគ្រាន់តែចុច Mouse ខាងស្តាំ ទៅលើ Book of Event បន្ទាប់មកជ្រើសយកពាក្យ Combine1 New Year Banquet or Combine 1 Booze Banquet.

alt

c. តម្រូវការក្នុងការធ្វើ Dinner Table បានគឺត្រូវមាន ត្រីអាំងចំនួន១ + បាយឆាចំនួន១ + សម្លកកូរចំនួន១ = Dinner Table ចំនួន១។ ចំពោះ Dinner Table អ្នកអាច Party គ្នាចំនួន៨នាក់ដើម្បីទទួលបាន Exp & Practice Point កាន់តែច្រើន។

alt alt alt

alt

d. តម្រូវការក្នុងការធ្វើ Booze Banquet បានគឺត្រូវមាន Food Ingredient Pack ចំនួន ៣ + Wine ចំនួន ១ = Booze Banquet ចំនួន ១

alt alt alt

e. បន្ទាប់ពីបាន Booze Banquet ចុច Mouse ខាងស្តាំលើ Booze Banquet ដើម្បីទទួលបាន ១៦០,០០០ Exp និងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ជាច្រើនខាងក្រោម៖

ឈ្មោះសម្ភារៈ

ថ្ងៃកំណត់

Fine Goldhorn

No limit

Meteorite Shards

No limit

Meteoric Iron

No limit

Small Goldhorn

No limit

Goldhorn

No limit

Golden Cake

No limit

Egg Fried Rice

No limit

10 Ruputation

No limit

10 School Contribute

No limit

១០

Hero Invitation Card

15 days

១១

Scapegoat Spell

15 days

១២

Genuine Train art

15 days

១៣

NongSang Summary

១៤

Black Scale

15 days

១៥

Seed of Prajna

15 days

១៦

Small Seed of Prajna

15 days

១៧

Rediron Extract

15 days

១៨

Meteoric Rune 7days

f. ប្រសិនបើអ្នកប្រើ Booze Banquet ដល់ចំនួន ២០, ៤០, ៦០, ៨០… អ្នកនឹងទទួលបាន ១៥០,០០០ Exp និងសម្ភារៈមួយក្នុងចំណោមសម្ភារៈផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា៖

ឈ្មោះសម្ភារៈ

ថ្ងៃកំណត់

Empyrean Mighty Pill

Phoenix Hemo Pill

Dragon Blood Pill

Life Manual

7 days

Big Ginseng Fruit

15 days

Small Ginseng Fruit

15 days

Huge Dragon Jade

15 days

Shen Nong Secret

Fight Soul

15 days

១០

Kirin Pill

15 days

១១

Hero Invitation Card

15 days

១២

School Memorial

15 days

១៣

School Book Tally

15 days

១៤

Taixu Honey Fruit

15 days

១៥

Moon Light

១៦

Merit Badge

7 days

១៧ God Artisan Secret
១៨ God Weapon Secret
១៩ God Armor Secret
២០ Moon Light Extract
២១ Golden Cicada
២២ Scholar Bulletin
២៣ Reroll Pill 15 days


គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា តួរអង្គនិមួយៗអាចទទួលបានបទពិសោធន៍បានច្រើនបំផុតត្រឹម ៤៧០,០០០,០០០ Exp តែប៉ុណ្ណោះ។ ហើយចំពោះអ្នកដែលទទួលបានបទពិសោធន៍គ្រប់ចំនួនដែលបានកំណត់នឹងអាចទទួលបាន ៣០,០០០,០០០Exp បន្ថែមទៀត ឬក៌អាចមានឪកាសទទួលបានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជា៖

ឈ្មោះសម្ភារៈ

ថ្ងៃកំណត់

Sect Ultimate scroll(a,b,c)

15 days

Spirit Reroll Pill

15 days

Holy Reroll Pill

15 days

Scroll Chest

15 days

Celestial Screw

15 days

Goddess Rune

15 days

Meteoric Rune

15 days

Meteoric Stone

Meteoric Soul

15 days

១០

Shen Nong Secret

15 days

១១

God Artisan Secret

15 days

១២

God Weapon Secret

15 days

១៣

God Armor Secret

15 days

១៤

Glory Merit

15 days

១៥

Large Merit

15 days

១៦

Imperial Jade Stone

7 days

១៧ Dragon Feast Note
១៨ 5 Element Scroll
១៩ Herb Scroll
២០ Golden Cicada
២១ Scholar Bulletin
២២ Agilemove Scroll