សង្រ្គាម Guild ដណ្តើមគ្រប់គ្រងពិភពគុន

I. រយៈពេល

បេសកកម្មនឹងបើករៀងរាល់ថ្ងៃ អាទិត្យ ម៉ោង ៩ព្រឹក សៅរ៍ វេលាម៉ោង ២១:០០​ ដល់ ២២:៣០

II. ដំណើរការណ៍របស់បេសកកម្ម

alt
នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង៩ព្រឹក លោកអ្នកទៅរក Guild Championship Messenger នៅទីក្រុង QuanZhou (181,186) ដោយ​Partyមិត្តរបស់​អ្នក​ចំនួន​៨​នាក់ ​ហើយ​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ Send to the old Battlefield map នោះ​ក្រុម​របស់​អ្នក​នឹង​ទៅ​កាន់​កន្លែង​រង​ចាំ​ប្រកួត។ បើសិនGuild​អ្នកឈ្នះ អ្នក​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​Guild អ្នក​​អាច​មក​ទទួល​រង្វាន់​បាន​ជា​​រៀង​រាល់​ថៃ្ង​នៅ Guild Championship Messenger ​ទីក្រុង QuanZhou (181,186) (ចំពោះអ្នកចូលGuildមិនទាន់បាន៧ថ្ងៃមិនអាចយករង្វាន់ទេ) រង្វាន់មានដូចជា៖

ឈ្មោះសម្ភារៈ

ថ្ងៃកំណត់

Agile Kirin Stallion (for Yang Family)

At 22:30

Onyx Stallion​ (speed 60%)

At 22:30

Cloud Pack Bag

No limit

Gaia Bag

No limit

QuanZhou outer cloth

At 22:30

altalt

ចំណាំ៖

  • Guild Championship ចាប់ផ្តើម​ចូល​ទៅ​ទី​កន្លែងប្រ​កួត​បាននៅ​ម៉ោង២១:១៥ ដល់ ២២:៣០
  • នៅពេលមាន​Guildឈ្នះ​ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមយករង្វាន់បាននៅម៉ោង ២២:៣០ ដល់ថ្ងៃ​​អាទិត្យម៉ោង​ ២០:០០