ដោយសារតែមានបញ្ហា Copy សម្ភារៈបានកើតមានឡើងបណ្តាល​អោយ​មាន​សម្ភារៈ​ជាច្រើនប្រភេទត្រូវបាន Copy និង​ចែក​ចាយ​ជា​សាធា​រណៈ ដូច្នេះ JX2 ក៏បាន Update នៅ Version 2.17 ដើម្បី​កែសម្រួលរាល់​ចំនុចអសកម្ម​ដែល​បណ្តាល​អោយអាច Copy សម្ភារៈបាន។​ មិន​តែប៉ុណ្ណោះ​ក្រុមហ៊ុន KingSoft​ ដែរជា​អ្នកផលិត​ និង​អភិវឌ្ឍន៍​ Game Online ​ជាពិសេស​​ JX2 បាន​សម្រេចចិត្ត​ធ្វើការលប់រាល់សម្ភារៈ Copy ទាំងអស់នៅពេលក្រោយ ហើយ​ក្រុមហ៊ុន​មានការសោគស្តាយ​នឹងសូមអភយ័ទោសទុកជាមុន។

បេសកកម្មថ្មីដែលត្រូវមានៈ

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដែលត្រូវមានៈ

កែសម្រួលចំនុចអវិជ្ជមានៈ

  • កែរសម្រួលចំនុចអសកកម្មលើការ Copy សម្ភារៈ
  •  កែរសម្រួលលើការក្លែងបន្លំដោយ Trade
  •  កែរសម្រួលចំនុចអសកកម្មលើល្បឿន (Hack Speed)
  •   កែរសម្រួលចំនុចអសកកម្មលើ Angpow