ព្រឹត្តិការណ៍ដាំដើមឈើ

I. រយៈពេល

ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០១០ ម៉ោង២៣:00

II. តំរូវការ នឹងដំណើរការរបស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ

– Muracle Seed (ដែលអាចរកបាននៅក្នុង Imperial Street)
– Dew

altalt

– អាចធ្វើការដាំដើមឈើនៅក្នុងក្រុមទាំង៦បានដូចជា៖ BianJing, Chengdu, QuanZhou, XiangYang, YangZhou និង Dali
– ដើមឈើទាំងអស់មានចំនួន ៥ប្រភេទខុសៗគ្នាគឺ៖ Dry Tree, Immortal Tree, Silver Tree, Golden Tree និង Platinum Tree

ID

Tree Name

Experience

Percent

Special Reward

1

Dry Tree

100,000

100%

មិនមាន

2

Immortal Tree

200,000

100%

មិនមាន

3

Silver Tree

200,000

50%

នឹងមានឳកាសទទួលបាន ១០០រឺ ២០០ Xmas Bell

250,000

25%

300,000

25%

4

Golden Tree

1,000,000

80%

នឹងមានឳកាសទទួលបាន PK Pill, Agilemove Book, Genuine Trainart, Megenta រឺ Big Gold AngPow

1,500,000

15%

2,000,000

5%

5

Platinum Tree

5,000,000

50%

នឹងមានឳកាសទទួលបាន Huge Dragon Jade, Cleansing Water, Life Manual, Immortal Pill, Spirit Reroll Pill រឺសេះដែលមានល្បឿន៦០% និង១០០%

7,500,000

25%

10,000,000

25%