ព្រឹត្តិការណ៍ប្រអប់ NeeVa

ដើម្បីអាចទទួលបាននូវប្រអប់ Neeva គឺតំរូវអោយមាន Stone Package ចំនួន៥០ រួចជ្រើសយកពាក្ស “Combine Neeva Box” ដែលមាននៅក្នុង Book of Events ដើម្បីទទួលបាន Neeva Box មួយ។
បញ្ជាក់៖
• មានតែតួអង្គដែរមានកំរិត Level ចាប់ពី៧៣ និងចូលបក្សរួចទើបអាចផលិតបាន
• ក្នុងមួយថ្ងៃអាចផលិតបានតែ ២ដងប៉ុណ្ណោះ
• ចំពោះប្រអប់ Neeva ដែរយកមកពី Imperial Street អាចប្រើបានតែ ៨ដងក្នងមួយថ្ងៃ ហើយត្រូវមានកំរិត Level ចាប់ពី៥០ និងចូលបក្សរួច

alt

បើកប្រអប់ Neeva ដើម្បីមានឧិកាសទទួលបានរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ជាច្រើន៖

ឈ្មោះសម្ភារៈ

ថ្ងៃកំណត់

175,000 EXP

Big White Horse pill 1h

Offline School Contribute 1h

Offline Reputation 1h