ព្រឹត្តិការណ៍ស្វែងរកថ្មប្រាំពណ៌

I. រយៈពេល

ព្រឹត្តិការណ៍នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១១ ដល់ថ្ងៃទី៣១
ខែមិនា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង ២៤:០០ ។

II. ដំណើររបស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ

a. តួអង្គនិមួយៗត្រូវមានកម្រិតចាប់ពី Level 50 ឡើងទៅទើបអាចទទួលនូវ Stone Package
បានពីការដាំដើមឈើ ចូល Hidden Swo rd Pavilion ចូល Taixu ឬបាន
មកពីការបំពេញបេសកកម្មក្នុងបក្សដែលអាចទទួលបានចំនួន៨ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ។

b. ដើម្បីធ្វើ 5 element stone បាន គឺគ្រាន់តែចុច Mouse ខាងស្តាំ ទៅលើ Book of Event បន្ទាប់មកជ្រើសយកពាក្យ Combine Element Stone

alt

c. តម្រូវការក្នុងការធ្វើ 5 Elements stone បានគឺត្រូវមាន Stone ចំនួន៥ + Stone Scroll ចំនួន១ = 5 Elements Stone ចំនួន១។

altaltalt

altaltalt

alt

d. បន្ទាប់ពីបានសម្ភារៈទាំងពីរដូចខាងលើ អ្នកនឹងទទួលបាន 5 Elements Stone មួយ។ ចុច Mouse ខាងស្តាំលើ 5 Elements Stone ដើម្បីទទួលបាន ១៦០,០០០ Exp និងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ជាច្រើនខាងក្រោម៖

ឈ្មោះសម្ភារៈ

ថ្ងៃកំណត់

Fine Goldhorn

No limit

Meteorite Shards

No limit

Meteoric Iron

No limit

Small Goldhorn

No limit

Goldhorn

No limit

Golden Cake

No limit

Egg Fried Rice

No limit

10 Ruputation

No limit

10 School Contribute

No limit

១០

Hero Invitation Card

15 days

១១

Scapegoat Spell

15 days

១២

Genuine Train art

15 days

១៣

NongSang Summary

១៤

Black Scale

15 days

១៥

Seed of Prajna

15 days

១៦

Small Seed of Prajna

15 days

១៧

Rediron Extract

15 days

១៨

Moon light

១៩

Red cloud

២០ Violate cloud
២១ White horse pill
២២ Sixspirit Pill
២៣ Tripure Pill
២៤ Dew
២៥ Moon Light Extract

e. ប្រសិនបើអ្នកប្រើ 5 Elements Stone ដល់ចំនួន ២០, ៤០, ៦០, ៨០… អ្នកនឹងទទួលបាន ១៥០,០០០ Exp និងសម្ភារៈមួយក្នុងចំណោមសម្ភារៈផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា៖

ឈ្មោះសម្ភារៈ

ថ្ងៃកំណត់

Empyrean Mighty Pill

Phoenix Hemo Pill

Dragon Blood Pill

Life Manual

7 days

Big Ginseng Fruit

15 days

Small Ginseng Fruit

15 days

Huge Dragon Jade

15 days

Shen Nong Secret

Fight Soul

15 days

១០

Kirin Pill

15 days

១១

Hero Invitation Card

15 days

១២

School Memorial

15 days

១៣

School Book Tally

15 days

១៤

Taixu Honey Fruit

15 days

១៥

Moon Light

១៦

Merit Badge

7 days

១៧ God Artisan Secret
១៨ God Weapon Secret
១៩ God Armor Secret
២០ Moon Light Extract
២១ Golden Cicada
២២ Scholar Bulletin
២៣ Reroll Pill 15 days

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា តួរអង្គនិមួយៗអាចទទួលបានបទពិសោធន៍បានច្រើនបំផុតត្រឹម ៤៧០,០០០,០០០ Exp តែប៉ុណ្ណោះ។


f. ចំពោះអ្នកដែលទទួលបានExpគ្រប់ចំនួនដែលបានកំណត់ខាងលើ នឹងអាចទទួលបាន៣០,០០០,០០០បន្ថែម ឬក៌អាចមានឪកាសទទួលបានរង្វាន់ជាច្រើនទៀតដូចជា៖

ឈ្មោះសម្ភារៈ

ថ្ងៃកំណត់

Sect Ultimate scroll(a,b,c)

15 days

Spirit Reroll Pill

15 days

Holy Reroll Pill

15 days

Scroll Chest

15 days

Celestial Screw

15 days

Goddess Rune

15 days

Meteoric Rune

15 days

Meteoric Stone

Meteoric Soul

15 days

១០

Shen Nong Secret

15 days

១១

God Artisan Secret

15 days

១២

God Weapon Secret

15 days

១៣

God Armor Secret

15 days

១៤

Glory Merit

15 days

១៥

Large Merit

15 days

១៦

Imperial Jade Stone

7 days

១៧ Dragon Feast Note
១៨ 5 Element Scroll
១៩ Herb Scroll
២០ Golden Cicada
២១ Scholar Bulletin
២២ Agilemove Scroll

g. អ្នកអាចយក ១០ five elements Stone ទៅដូរនៅក្នុង Book of Event ដែលអាចទទួលបាន ១,៥០០,០០០ នឹងរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតដូចជា៖

ឈ្មោះសម្ភារៈ

ថ្ងៃកំណត់

Big Ginseng Fruit

15 days

Fight Soul

Meteoric stone

Killer Hall Mask

15 days

Shen Nong Secret

God Artisan Secret

God Weapon Secret

God Armor Secret

Large Merit

15 days

១០

Merit Badge

15 days

១១

Imperial Jade Stone

១២ Shennong Pill 15 days
១៣ Reroll Pill 15 days
១៤ Agilemove Book 15 days
១៥ Fine Goldhorn 15 days
១៦ Scroll Book 15 days
១៧ Taixu Honey Fruit 15 days