1. រយៈពេល
  ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​និង​ចាប់​ផ្ដើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧ខែ​កក្កដា​​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១០​ខែសីហា​​​ ។
 2. ដំណើរនៃព្រឹត្តការណ៍

  • តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​ដែល​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី Level 10​ ឡើង​ទៅ​ចូល​បក្ស​រួច​ទើប​អាច​ចូល​រួម​ជាមួយ​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​បាន​។
  • តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​អាច​ទទួល​បាន​ Fresh fruit ពី​ការ​បំពេញ​បេសកកម្ម​បក្ស​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ដាំ​ដើម​ឈើ​ ,សង្គ្រាមទ្វារមេឃ​,​ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំលៀងសាននឹង​បាន​ពី​ការ​ចូលកនម្សាន្តក្នុង Taixu​ Mission​។
 3. របៀប​ធ្វើ
  • ដើម្បី​ធ្វើឲ្យ​ចេញ​ជា​ការ៉េម​ផ្លែ​ឈើ​ដែល​មាន​រស​ជាតិ​ឆ្ងុយ​ឆ្ងាញ់​បានគឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្តមាន​ Fresh fruit រួម​ជាមួយ​នឹង​ Ice cream ball ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ Imperial Street។
  • ក្នុង​ការ​ធ្វើ​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ Fresh fruit ចំនួន​៥ រួម​ជា​មួយ​ Ice cream ball ចំនួន​មួយ​បន្ទាប់​មក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​បើក​ book of event រួច​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Synthesize [Super Fruit Ice Cream] ដើម្បី​ផ្សំ​ឲ្យ​ចេញ​ជាការ៉េម​ផ្លែ​ឈើ​។

 4. រង្វាន់

   • បន្ទាប់​ពី​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​បានធ្វើបានជាការ៉េមផ្លែឈើហើយលោកអ្នកគ្រាន់តែចុច mouse ខាង​ស្តាំ​លើ​ការ៉េមផ្លែឈើ​នោះ​និង​​ទទួល​​បាន​​នូវ​​បទ​​ពិសោធន៍​​ចំ​នួន​​ ១៧០.០០០ រួម​ជា​មួយ​​និង​​រង្វាន់​​មួយ​​ក្នុង​​ចំណោម​​រង្វាន់​​ជា​ច្រើន​ដូច​ក្នុងតារាងខាងក្រោម​ឬ​រង្វាន់​ដ៏ទៃផ្សេងទៀត​៖
  ល.រ ​រង្វាន់ កាល​បរិច្ឆេទ
  1 Meteorite Shards
  2 Meteoric Iron
  3 Small Goldhorn
  4 Goldhorn 15Days
  5 Genuine Trainart 15Days
  6 10 Reputation
  7 10 School Contribution
  8 Banana, Apple, Peach
  9 Seed of Small Prajna 15Days
  10 Seed of Prajna 15Days
  11 Rediron Extract
  12 Sky Door Silver Tiger
  13 Fantasy Star Ticket
  14 Prajna Certificate 7Days
  15 Soul Returning Pill 7Days
  16 Lutetium Key
  17 Flower Box Lv2
  18 Earth Dragon and Phoenix

  រាល់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ការ៉េម​ផ្លែ​ឈើ​អស់​ចំនួន​២០​ដង​និង​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ចំនួន​១៥០.០០០ បន្ថែម​លើ​បទ​ពិសោធន៍​ដែល​ត្រូវ​ទទួល​បាន​១៧.០០០០រួម​ជាមួយ​រង្វា់​ល្អ​ៗ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  ល.រ ​រង្វាន់ កាល​បរិច្ឆេទ
  1 Life Manual 7Days
  2 Small Ginseng Fruit 7Days
  3 Mechanical Creature 7Days
  4 Cleansing Water 7Days
  5 Fight Soul 7Days
  6 Taixu Honey Fruit 7Days
  7 Juyu Token
  8 God Armor Secret (Lv.80) 7Days
  9 ShenNong Secret 7Days
  10 ConcealeHill Script
  11 High Level Scroll Box 7Days
  12 Merit Badge 7Days
  13 Large Merit Badge 7Days
  14 Glory Merit Badge 7Days

  នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​កម្សាន្ត​ប្រើប្រាស់ការ៉េម​ផ្លែ​ឈើ​ Super fruit ice cream គ្រប់​ចំនួន​ដែល​ពុំ​អាច​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍​បន្ថែមទៀត​នោះ​អ្នក​កម្សាន្ត​​និង​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍​បន្ថែម​ចំនួន​ ៣០.០០០.០០០ ទៀត​រួម​ជាមួយ​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំនោម​រង្វាន់​ជាច្រើន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

  ល.រ ​រង្វាន់ កាល​បរិច្ឆេទ
  1 NongSang Summary 15Days
  2 Spirit Reroll Pill 15Days
  3 Holy Reroll Pill 15Days
  4 Celestial Screw 15Days
  5 Goddess Rune 15Days
  6 Meteoric Rune 15Days
  7 Meteoric Stone 15Days
  8 Empyrean Mighty Pill 15Days
  9 Agilemove Scroll
  10 Glory Merit Badge 15Days
  11 Meteoric Soul 15Days
  12 Imperial Jade Stone 15Days
  13 Hero Bulletin 15Days
  14 Five Element Scroll
  15 Herb Scroll
  16 Profession Bulletin 15Days
  17 High art chest 15Days

  បញ្ជាក់៖តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​អាច​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍​ច្រើន​បំផុត​ត្រឹម​តែ ៥០០.០០០.០០០ ប៉ុណ្ណោះ​ពី​ការ​ចូល​រួម​ជាមួយ​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​ប៉ុន្ដែ​នៅ​តែ​អាច​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដដែរ​។