ការ​ទន្ទឹងរង់​ចាំ​ជា​យូរ​បាន​មក​ដល់​ហើយ​គឺ JX2 នឹង​ធ្វើ​ការ Update JX2 Five Elements ដែល​ជា version ថ្មី​បំផុត​ដោយ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ និង​បន្ថែ​នូវ​បេសកកម្ម ក៏​ដូច​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ជា​ច្រើន ជា​ពិសេស​ទៅ​ទៀត JX2 ក៏​មាន​បន្ថែម​នូវ​នគរថ្មី​មួយ​ទៀត​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា ឧដ្តុង!!!

បន្ថែមនរគថ្មីដែលមានឈ្មោះថា ឧដ្តុង

 • នគរ ឧដ្តុង នឹងត្រូវបានបន្ថែម ហើយតួអង្ដដែរជាប់លេខ១ ខាង Top Superior Top Reputation ឬ Top Millionare នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង១០ព្រឹក និងទទួលបានរង្វាន់Sabay Laptop H3 ម្នាក់មួយភ្លាម!!!
  alt

 

បេសកកម្ម និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗដែលត្រូវមាន

 

បន្ថែមសំភារៈថ្មីៈ

 • Golen Tiger Symbol និង Silver Tiger Symbol ដែលមាននៅ Activities Mall ទំពរ័ទី៥ គឺប្រើដើម្បីគុណExperienceនៅក្នុងព្រឹតិ្តការណ៍សង្រ្គាមទ្វារមេឃ
  alt alt

 

 • Large Pack Ju Yu Token និង Small Pack Ju Yu Token ដែលមាននៅ Activities Mall ទំពរ័ទី៥ គឺប្រើដើម្បីបើកប្រអប់នៅក្នុងព្រឹតិ្តការណ៍ភ្នំលៀងសាន
  alt alt

 

 • Fantasy Sky Ticket និង Fantasy Star Ticket ដែលមាននៅ Activities Mall ទំពរ័ទី៥ គឺប្រើប្តូរយកPointដើម្បីយកOuter Clothនៅក្នុង Thousand Change Box
  alt alt

 

បញ្ជាក់៖ អ្នកកម្សាន្តអាចចាប់ផ្តើម Download JX2 New Client (Ver. 3.00) ពីពេលនេះទៅដើម្បីក្លាយជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានចូលទៅកាន់ JX2 Five Elements.

JX2 Team!!!