សួស្តី​ប្រិយ​មិត្ត JX2 ទាំង​អស់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១១ នេះ​ក្រុមហ៊ុន​នឹង​ធ្វើ​ការ Update ឡើង​ទៅ Version 3.01 ដែល​នាំ​មក​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍ Warriors Soul, Over Load Token និង​ព្រឹត្តិការណ៍​ជា​ច្រើន​ទៀត​!

បេសកកម្មដែលត្រូវមានៈ

 

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដែលត្រូវមានៈ

ចំណុចអវិជ្ជមានៈ

  • នៅក្នុងMystic Royal store ជាកន្លែងដែលអ្នកយក Overload Token ទៅប្តូរនោះមានវត្ថុចំនួនពីរដែលមិនអាចប្រើចូលគ្នាបាន៖
  • ១គឺ one monster1One Monster Soul_Battle(សម្រាប់ដាក់ពន្លឺចូលអាវុធ)
  • ២គឺ light cinnabarLight Cinnabar(សម្រាប់បូកអនុភាពដល់អាវុធ)

នៅពេលអ្នកយកវត្ថុនោះដាក់ជាមួយគ្នានិងធ្វើឲ្យអ្នកចេញពីហ្គេម ដូច្នេះសូមកុំប្រើវត្ថុទាំងពីរនេះជាមួយគ្នារហូតទាល់តែយើងធ្វើការកែសម្រួលហើយ ក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានធម្មតា។សូមអធ្យាស្រ័យ!

បន្ថែមសំភារៈថ្មីៈ

  • A Pack of Holy Ice ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក 1 Holy Ice
  • Small Pack Holy Ice ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក 5 Holy Ice
  • Medium Pack Holy Ice ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក 50 Holy Ice
  • Big Pack Holy Ice ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក 250 Holy Ice