សួស្តី​ប្រិយ​មិត្តិ JX2 Five Elements ទាំង​អស់, អស់​រយៈ​កាល​ជាង​បី​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​ដែល Battlefield នៅ Yang Gate មាន​ភាព​រអាក់​រអួល​ដែល​បញ្ហា​មក​ពី​មិន​បាន​កាត់ Merit។ ដូច្នេះ​ថ្ងៃ​ស្អែក​ក្រុម​ហ៊ុន សប្បាយ​នឹង​ធ្វើ​ការ​កែ​សម្រួល​បញ្ហាទាំង​នេះ ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

  •  Server នឹង​ធ្វើ​ការ​កាត់ Merit ចំនួន​១ភាគ៨ឡើង​វិញ​នៅ​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ម៉ោង​៩យប់ (នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង៩យប់ ធ្វើការចាប់ឋានៈ និងថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង១១:៥៩ ឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើការកាត់Merit)​ដូច្នេះ​សូម​មក​ធ្វើ​ការ​ទទួល​ឋានៈ​នៅ​តាម​ប្រទេស​របស់​អ្នក ដោយ​ទៅ​ជួប NPC Zhao Yan Nian (BJ[160/179]) សម្រាប់ប្រទេស Song និង Xiao Yuan Lou (BJ[162/174]) សម្រាប់​ប្រទេស Liao បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

battle3 battle4

battle1

battle2

 

ដោយសារការមិនបានកាត់Merit ធ្វើឲ្យMerit Hero មួយចំនួនលើសពីអ្វីដែលSystem កំណត់ឲ្យHero មាន។ សូមពន្យល់​អតិថិជន​ឲ្យ​បាន​ជ្រាប់​ថាកាត់ Merit នោះមិនមែនជាក្រុមហ៊ុន​ជា​អ្នក​កំណត់​ទេ​គឺSystemដែលជាអ្នកកំណត់​ឲ្យ​ ហើយតាមពិតទៅHero​អាចទទួល​បាន​Merit ច្រើនបំផុតនោះ​គឺ៖

-Marshal​ ឬក៍Heroម្នាក់ៗ ដែលអាចទទួលបានMeritយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺថិតនៅក្នុងចន្លោះពី ០ ទៅដល់ ១,០០០,០០០Merit។ ចំណែក​ឯ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ អ្នកដែលមានMerit ច្រើន​លើស​ពី​១,០០០,០០០​ទាំង​អស់​មិន​អាច​ប្រើ Merit Badge, Large Merit Badge, Glory Merit Badge ដើម្បីឲ្យគ្រប់ការកាត់របស់System​រៀង​រាល់​អាទិត្យ​បាន​ឡើយ។ ដូច្នេះ​នៅ​ពេល​កាត់​Merit រហូត​ដល់​ក្រោម ឬស្មើ១,០០០,០០០ អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រាស់ Merit Badge, Large Merit Badge, Glory Merit Badge បាន​និងមានសមភាពជាមួយការកាត់Merit របស់Sytemរៀងរាល់អាទិត្យ។