សួស្តី​ប្រិយ​មិត្ត​ JX2 ទាំង​អស់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី18​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១១ នេះ​ក្រុមហ៊ុន​នឹង​ធ្វើការ​ Update ឡើង​ទៅ Version 3.02 ដែល​នាំ​មក​នូវ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពី​មុន​ដែល​អាច​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទទួល​បាន​សម្ភារះ​ ល្អ​ៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត​។

បេសកកម្មដែលត្រូវមានៈ

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដែលត្រូវមានៈ

ចំណុចអវិជ្ជមានៈ

  • សម្ភារះ​ដែល​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ដូច​ជា Lunarrab Medpack ,Little JiJi Charm

    lunarrab medpacklittlejiji

បន្ថែមសំភារៈថ្មីៈ

  • A Pack of Holy Ice ដែល​មាន​នៅ​ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក 1 Holy Ice
  • Small Pack Holy Ice ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក 5 Holy Ice
  • Medium Pack Holy Ice ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក 50 Holy Ice
  • Big Pack Holy Ice ដែលមាននៅ Holy Mall ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក 250 Holy Ice
  • Dew Pack ដែលមាននៅ Hot ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក 2 dew