ដើម្បី​ផ្តល់​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​សម្រាប់​អ្នក​​កម្សាន្ត​​ក្នុង​ខែ​ឧសភា​នេះ​​ JXII​ បាន​ធ្វើ​ការ​ Update​ ​នូវ Version ថ្មី​ចំនួន​2​ជំនាន់​គឺ​ JXII 4.21​ សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​កែ​សម្រួល​ចំនុច​អវិជ្ជ​មាន​និង​ JXII 4.22​​សម្រាប់​បន្ថែម​នូវ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​និង​សំភារៈ​ថ្មីៗ​ដែល​មាន​ដូច​តទៅ​៖

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

កែសម្រួលចំនុចអវិជ្ជមាន

  • កែ​សម្រួល​ចំនុច​អវិជ្ជ​មាន​ដែល​មាន​លើ Skill គម្ពីរ​បក្ស 5PP​ (PhantomBug) អោយ​ដំណើរ​ការ​ជា​ធម្មតា​វិញ​។

សម្ភារៈថ្មី

  • Gambler’s mystic ប្រើក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍​Mahjong ផ្សុំជាមួយ Incomplete Mahjong
  • Mahjong Chest ប្រើសម្រាប់ផ្ទុកគ្រប់ប្រភេទរបស់ Mahjong​ ពិត (តួអង្គ​ទាំង​អស់​និង​ទទួល​បាន​ក្រោយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​​ Update version ថ្មី​នេះ​)