ក្រោយពីការខិតខំប្រឹង ប្រេង​អស់​រយៈ​ពេល​ជា​យូរ​មក​ហើយ​ឥឡូវ​នេះ​យើង​បាន​ធ្វើ​ការ​កែ​សំរួល​នូវ​ចំនុច​អវិជ្ជមាន​​​មួយ​​​ចំនួន ដែល​កន្លង​មក​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​មាន​ការ​មិន​ពេញ​ចិត្ត​។​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​និង​ធ្វើ​ការ​វិវត្តន៍មួយ​ជំនាន់​ទៀត​គឺ​​ JX2 Version 3.04 ដែល​នឹង​​មាន​​ការ​​កែ​​សំរួល​​ចំណុច​​​អវិជ្ជ​​​មាន​​ដូច​ជា៖

  • Sundrowning Ring​ អាចប្រើប្រាស់បានជាធម្មតាវិញ
  • Titan Necklace​ អាចប្រើប្រាស់បានវិញ
  • Lunarrab Medpack អាចប្រើប្រាស់បានវិញ
  • JiJi Charm​ អាចបើកបានសត្វតាមតួអង្គដូចមុន
  • ចំណុចអវិជ្ជមានរបស់​ Taixu Mission
  • ​កែពត៌មានរបស់ Hejade ដែលបង្ហាញខុស
  • East Sea Shore Map នៅខាងជើងទីក្រុង​ QhanZhou ​អាច​ចេញ​ចូល​ជា​ធម្មតា
  • កែពត៌មាន Flashy Pack ដែលបង្ហាញខុស
  • កែប្រែ Tool នៅក្នុងសង្រ្គាមទ្វារមេឃ
  • One Monster Soul_Battle(​សម្រាប់​ដាក់​ពន្លឺ​ចូល​អាវុធ)និងLight Cinnabar(សម្រាប់​បូក​អនុ​ភាព​ដល់​អាវុធ)​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បញ្ចូល​ជា​មួយ​គ្នា​បាន​ជា​ធម្មតា
  • កែប្រែចំណុចអវិជ្ជមានសម្ភារៈ​ដែល​បាន​មក​ពី​ City Guild QuanZhou និង​ចំណុច​អវិជ្ជមាន​មួយ​ចំនួន​​តូច​ផ្សេង​ទៀត​។