ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេពបាន​​បាន​នាំ​មក​នូវ​បេសក​កម្ម​និង​ព្រឺត្តិការណ៍​ថ្មីច្រើន​ដែល​អាច​អោយ​តួអង្គ​របស់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ងាយៗ​និង​សម្ភារៈ​ល្អ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ជា​ច្រើន​។​តើ​ក្រោយ​ពេល​ដែល​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ទៅ​តើ​និស្ស័យ​ស្នេហ៏​ដាវ​ទេព​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍និងបេសកកម្មថ្មីដែល​ប្លែក​និង​អស្ចារ្យ​អ្វីខ្លះ​ទៀត​នៅ​ក្នុង​​JX2 V3.8 ជំនាន់​ថ្មី​នេះ?​

ពិតជាមានសំរាប់JX2 V3.8 ជំនាន់​ថ្មី​នេះ​និស្ស័យ​ស្នេហ៏​ដាវ​ទេព​និង​ធ្វើ​ការ​ផ្តល់​មក​នូវ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​និង​បេសក​កម្ម​ថ្មីជាច្រើន​រួម​ថែម​ទាំង​កែ​ប្រែ​កែ​ប្រែ​បេសកកម្ម​និង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ចាស់ៗ​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​មាន​ភាព​ងាយ​​ស្រួល​ចូល​រួម​និង​ទទួល​យក​រង្វាន់​ផង​ដែរ​។

កែប្រែព្រឹត្តិកាណ៍និងបេសកកម្មចាស់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី៖

បេសកកម្មថ្មី៖

បន្ថែមសម្ភារៈថ្មីទៅក្នុង​ Imperial Street៖

  • Royal  Packages  ដែលមាននៅ HOT ទំពរ័ទី១
  • Big Pack Lutetium Key ដែលមាននៅ HOTទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក 50 Lutetium Key