ក្នុងឱកាសEUROPEAN CUP 2012 នា​ពេល​ខាង​មុខ​នេះ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​និង​ទទួល​បាន​នូវ​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​ជា​មួយ​ព្រឹត្តិការណ៍​និង​បេសកកម្ម​ជា​ច្រើន​របស់​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ដែល​មាន​ដូច​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍ EURO CUP ,ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នំ​ចាំង​,បេសក​កម្ម​អន​ឡាញ​ទទួល​រង្វាន់​តើ​អ្នកកម្សាន្ត​និង​ត្រូវ​ចូល​រួម​ធ្វើ​អ្វី​និង​ទទួល​បាន​អ្វី​ខ្លះ​ពី​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ទាំង​អស់​នេះ​?

 

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

បេសកកម្មដែលត្រូវមាន

កែសំរួលចំនុចអវិជ្ជមានក្នុងបេសកកម្មដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំលៀងសាន

សម្ភារៈថ្មីដែលមានក្នុងJXIIជំនាន់3.10ថ្មីនេះ

  • Fresh leaves ដែលមាននៅក្នុង Imperial street , HOT ទំពរ័ទី១
  • Delicate rice dumpling​ អាចទទួលបាន​ពី​ NPC European Cup Messenger ដោយយកពិន្ទុ EURO ទៅប្តូរ។
  • Flowers Box [Bottom Lv.3] អាចទទួលបានពី NPC Dai Zhong ដោយយក ២​ Tian Gang Token ទៅប្តូរ​។