ក្រោយ​ពេល​ដែល​ក្រុម​ជើង​ខ្លាំង​ប្រចាំ​ខេត្ត​ក្រុងទាំង១៦ក្រុម​បាន​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ពូល​និង​ជម្រុះ ក្នុង​ពូល​រួចមក​ឥឡូវ​នេះ​យើង​បាន​រក​ឃើញ​ក្រុម​ខ្លាំង​ចំនួន​៨​ដែល​និង​ចូល​រួម​ការ​ប្រកួត​​JX CCC ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ហើយ​ក្រុម​ទាំង​៨​ក្រុម​នេះ​និង​ឈាន​​ចូល​​ដល់​​វគ្គ​​បន្ទាប់​​ទៀត​​នៅថ្ងៃទី១​ខែធ្នូខាងមុខនេះ​​ដើម្បី​​ស្វែង​​រក​ក្រុម​ខ្លាំង៤​ក្រុម​ប្រចាំ​ប្រទេស​​។​

​ក្រុម​​ទាំង​​៨​​​នោះ​​​មាន​​​ឈ្មោះ​​និង​​សមាស​ភាព​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

ឈ្មោះក្រុម ប្រើប្រាស់តួអង្គ
BBC
The LOser Dangerous
Trokol Gangster
Team Kete
Family 476
Mevius
EcliPse
ReTuRn

ក្រុមទាំង៨ក្រុមនិងធ្វើការប្រកួតទៅតាមតារាងប្រកួតដូចរូបខាងក្រោម៖

ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២

No Date Duration Team Name Score VS Score Team Name
A1 1/12/13 08:30-09:30 BBC 2 VS 0 ReTuRn
A2 1/12/13 08:30-09:30 Mevius
2 VS 1 Trokol Gangster
A3 1/12/13 08:30-09:30 Family 476
1 VS 2 Team Kete
A4 1/12/13 08:30-09:30 The LOser Dangerous
2 VS 0 EcliPse

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Duration Team Name Score VS Score Team Name
B1 1/12/13 10:20-10:40 BBC  0 VS  2 Mevius
B2 1/12/13 10:20-10:40 The LOser Dangerous  0 VS  2 Team Kete

ការប្រកួតស្វែងរកជ័យលាភីលេខ៣និង៤

No Date Duration Team Name Score VS Score Team Name
C1 1/12/13 20min BBC
 0 VS  2 The LOser Dangerous

 

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Duration Team Name Score VS Score Team Name
C1 1/12/13 20min Mevius
 0 VS  2  Team Kete