ដើម្បី​ផ្ដល់​ជូន​​នូវ​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​ បន្ទាប់ពីការ Combine​ World មក  នេះ​​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ក៍​បាន​​​នាំ​មក​ជូន​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ពិសេស​សម្រាប់​តួអង្គ​ចាស់​ៗ​ផង​​ដែរ ដោយ​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​ Online រយៈ​ពេល​ 30នាទី​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ដើម្បី​ឱ្យ​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍​និង​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ ដូច​នេះ​កុំ​បង្អង់​យូរ​បើ​ក​តួអង្គ​ចាស់​របស់​អ្នក​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទៅ​ទទួល​រង្វាន់​។

I-រយៈពេល

ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើម ពីថ្ងៃទី ០៥​ ខែ ធ្នូ ហើយ​​នឹង​បញ្ចប់នៅ​ ​ថ្ងៃទី ​៣១ ​ខែ ធ្នូ ឆាំ្ន ២០១៣។

II-ដំណើរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍

  •  តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​ត្រូវ​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី​ Level 60 ឡើង​ទៅ​ចូល​បក្ស​រួច​ទើប​អាច​ចូល​រួម​ជាមួយ​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​បាន
  • តួអង្គ​នីមួយ​​ៗ​ត្រូវ​ធ្វើ​​ការ​ Online ឱ្យ​គ្រប់​រយៈ​ពេល​ 30 នាទី​ទើប​អាច​មក​ទទួល​រង្វាន់​បាន
  • តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​អាច​​ទទួល​រង្វាន់​បាន​តែ​ម្ដង​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃខណៈ​ដែល​រង្វាន់​ទាំង​អស់​មាន​រយៈ​ពេល​១០​ដង​
  • តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅជួប​ NPC P.P Liang ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ​ក្រុង​ BianJing 176/174 ដើម្បី​បើក​យក​រង្វាន់
  • បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ដល់​អ្នក​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Come and Give’s event បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា Redeem reward រួច​យក​​ពាក្យ​ថា Confirm បន្ទាប់​មក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់
  • តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​និង​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ក៍​ដូចជា​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​​អាស្រ័យ​ទៅ​លើ​កាល​បរិច្ឆេទ​ដែល​តួអង្គបាន​បង្កើត

III-រង្វាន់​

Level កាលបរិច្ឆេទ
បង្កើតតួអង្គ
រង្វាន់ទី១
(លើក​ទី១)
រង្វាន់ទី ២
(លើក​ទី២)
 រង្វាន់ទី៣
(លើក​ទី៦)​
រង្វាន់ទី៤
(លើក​ទី៨)
រង្វាន់ទី៥
(លើក​ទី១០)
Level 60-80 2013/01/01 2013/07/28 1280000 exp Sky Instrument*5 Fan Yi (2months)
2012/01/01 2013/01/01 3200000 exp Sky Instrument  *10 Fan Yi (2months)
2011/01/01 201/201/01 9600000 exp Sky Instrument  *20 Title: Return of the King (2months) black panther (2months)
2011/01/01
(ឬមុន​ពេល​)
19200000 exp Sky Instrument  *50 Title: Return of the King (2months) black panther (2months) Windmill childhood (6months)

 

Level 80-95 2013/01/01 2013/07/28 2707500 exp Sky Instrument  *10 black panther (2months)
2012/01/01 2013/01/01 6768750 exp Sky Instrument  *20 Title: Return of the King (2months) black panther (2months)
2011/01/01 2012/01/01 20306250 exp Sky Instrument *50 Title: Return of the King (2months) Huang Jing Hu (2months) Windmill childhood (6months)
2011/01/01
(ឬមុន​ពេល​)
40612500 exp Sky Instrument*100 Title: Return of the King (2months) Huang Jing Hu (2months) Windmill childhood (6months)

 

Level 95 above 2013/01/01 2013/07/28 5880600 exp Sky Instrument *20 Title: Return of the King (2months) Huang Jing Hu (2months)
2012/01/01 2013/01/01 14701500 exp Sky Instrument *30 Title: Return of the King (2months) Huang Jing Hu (2months) Windmill childhood (6months)
2011/01/01 2012/01/01 44104500 exp Sky Instrument*50 Title: Return of the King (2months) Small Black Rabbit(2months) Windmill childhood (6months)
2011/01/01
(ឬមុន​ពេល​)
88209000 exp Sky Instrument*200 Title: Return of the King (2months) Small Black Rabbit (2months) Windmill childhood (6months)

Title: Return of the King = Increase 30 all property
បញ្ជាក់​៖
 រាល់​ការ​បើក​រង្វាន់​នៅ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ក៍​អាច​មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​មុន​ៗ​ដែរ។