ដោយ​​មាន​សំណូម​ព​​រ​ជា​ច្រើន​ពី​អ្នក​កម្សាន្ត​និស្ស័យទេព​ជា​ច្រើន​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​កម្សាន្ត​ជា​មួយ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ប្រណាំង​ទូក​នាគ​រាជ​ដូច​នេះ ​JXII  ក៏​បាន​ធ្វើ​ការ​ Update​ នូវ​ជំនាន់​ថ្មី​មួយ​ទៀត​ដោ​យ​មាន​បន្ថែម​នូវ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​មួយ​នេះ។​

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

សម្ភារៈ​ថ្មី

  • Dragon Boat Invitation Card ប្រើ​សម្រាប់​ចូលរួម​ការ​ប្រណាំង​ទូក​ក្រោយ​ពេល​ចូល​ប្រណាំង​លើស​ពី​៥​ដង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​
  • Ten time of Dragon ប្រើសម្រាប់ទទួលបានពិន្ទុគុណនិង១០​នៃចំនួនពិន្ទុដែលបានទទួលពីការប្រណាំង
  • Torpedo Boat​​ ទូកប្រើសម្រាប់ចូលប្រណាំង