បន្ទាប់ពី​ក្រុមដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនិមួយៗ​របស់​សេវា​ កម្សាន្ត​​JXII ​ CCC បាន​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ពូល​របស់​ក្រុម​រៀងៗ​ខ្លួន​ហើយ​ ឥឡូវ​នេះ​យើង​ទទួល​បាន​តារាង​ការប្រកួតរបស់សេវាកម្សាន្ត​JXII នៅ​ខេត្ត​ កំពង់សោម​ដូច​​ខាង​​ក្រោម​​៖

ក្រុមទាំង៨ក្រុមដែលចូលរួមប្រកួត​និងត្រូវចូលរួមប្រកួតនូវវគ្គ Play off ដូចតារាងខាងក្រោមៈ

ការប្រកួតជម្រុះជុំទី១

No Date Duration time Team Name Score VS Score Team Name
A1 09/11/13 08:30-9:30 Family476 2 VS 0 Beach
A2 09/11/13 10:00-11:00 DevilMayCry lose VS win Family I43
A3 09/11/13 14:00-15:00 ReTuRn win VS lose The gang
A4 09/11/13 16:00-16:30 BeatBox 2 VS 1 JX MaGic

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Duration time Team Name Score VS Score Team Name
B1 10/11/13 08:30-09:00 Family 476
2 VS 0 Family I43
B2 10/11/13 10:30-10-00 ReTuRn
 2 VS 0 BeatBox

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
C1 10/11/13 15:00-15:30 ReTuRn 0 VS 2 Family 476

 

បញ្ជាក់ៈទីតាំងការប្រកួតនិងប្រព្រឹតទៅនៅក្នុងសណ្ឋាគារឯករាជ្យខេត្តកំពង់សោម