នៅថ្ងែស្អែកនេះសេវាកម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍ដាវ​និង​ធ្វើ​ការ​ វិវត្តន៍មួយជំនាន់ថ្មីមួយទៀតគឺ JXII Version 3.12។​លើក​នេះ​ពិត​ជា​ប្លែក​អារម្មណ៍​​ទៀត​ហើយ​ជា​មួយ​​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី​ ៗនិង​​រង្វាន់​​ដ៏​​អស្ចារ្យ​​ជា​​ច្រើន​​ដែល​​មិន​​ធ្លាប់​មាន​​។​តើ​ ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​ទាំង​នោះមាន​អ្វីខ្លះទៅ​?

 

 

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី៖

បេសកកម្មដែលត្រូវមាន

បន្ថែមសម្ភារៈថ្មីទៅក្នុង​ NPC Linna Shop

កែប្រែលក្ខ័ណ្ឌខ្លះៗក្នុងបេសកកម្ម​ Merchant Mission

បន្ថែមសម្ភារៈថ្មីទៅក្នុង​ Imperial Street ៖

  • Double coupons package ដែលមាននៅ HOT ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក ៥ Double coupons
  • Ice cream ball ដែលមាននៅ HOT ទំពរ័ទី១