ក្រោយពេលដែលJXII CCC ជុំទី៤​ក្នុងខេត្តសៀមរាបបានធ្វើការជម្រុះ នៅ Grand Internet ​រយៈ​ពេល​២ថ្ងៃ​កន្លង​មក​នេះ​ឥឡូវ​នេះ​យើង​បាន​​រក​​ឃើញ​​ក្រុម​ខ្លាំង​ចំនួន៨​ដែល​និង​ឈាន​ចូល​ដល់​វគ្គ​បន្ទាប់​ទៀត​នៅថ្ងៃទី២៦​និង២៧​នៅ​សណ្ឋាគារ​បុរីអង្គរ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ក្រុម​ខ្លាំង២​ក្រុម​ប្រចាំ​ខេត្ត​សៀម​រាប​​។​

​ក្រុម​​ទាំង​​៨​​​នោះ​​​មាន​​​ឈ្មោះ​​និង​​សមាស​ភាព​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

ឈ្មោះក្រុម ប្រើប្រាស់តួអង្គ
4Ever ES, EZ, 5PW, YCR, SM
EcliPse ES, EZ, 5PW, YCR, SM
Team The Hell ES, EZ, 5PW, 5PP, SM
TheRisingsun ES, EZ, SM, BF, 5PW
TheJungler SM, ES, EZ, 5PP, 5PW
YakuZa YCR, SM, ES, 5PP, 5PW
Break A Heart SM, ES, EZ, 5PP, 5PW
Exam FaIl ES, BF, SM, EZ, 5PW

ក្រុមទាំង៨ក្រុមនិងធ្វើការប្រកួតទៅតាមតារាងប្រកួតដូចរូបខាងក្រោម៖

ការប្រកួតជម្រុះជុំទី៣

No Date Duration Team Name Score VS Score Team Name
A1 26/10/13 08:30-09:30 4ever 0 VS 2 EcliPse
A2 26/10/13 10:00-10-50 Team The Hell 2 VS 0 TheRisingSun
A3 26/10/13 13:30-14:30 TheJungler
0 VS 2 YakuzA
A4 26/10/13 15:30-16:00 Break A heart
2 VS 0 Exam faIl

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Duration Team Name Score VS Score Team Name
B1 27/10/13 08:30-09:30 EcliPse 2 VS 0 Team The Hell
B2 27/10/13 10:30-11:00 YakuzA 0 VS 2 Break A heart

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Duration Team Name Score VS Score Team Name
C1 27/10/13 14:30-15:30 EcliPse
2 VS 0 Break A heart