១៦​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រ​កួត​​និង​ត្រូវ​បែង​​ចែក​ជា​ ៤ពូលដែលមាន​ពួល( Group) A, B, C  & D តាម​រយៈ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​។​ហើយក្រុម​និមួយៗ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​វិល​ជុំជាមួយក្រុម​​ក្នុង​ Group របស់​ខ្លួន​ដូច​តារាង​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​យក​ពិន្ទុ​និង​ចំណាត់​លេខ1​​ និង​លេខ 2​ ។​​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារាង​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ពូល​និមួយៗ​

Group A
No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 20 M Team A 1 Team A 2
A2 20 M Team A 3 Team A 4
A3 20 M Team A 1 Team A 3
A4 20 M Team A 2 Team A 4
A5 20 M Team A 1 Team A 4
A6 20 M Team A 2 Team A 3

 

Group B
No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 20 M Team B 1 Team B 2
A2 20 M Team B 3 Team B 4
A3 20 M Team B 1 Team B 3
A4 20 M Team B 2 Team B 4
A5 20 M Team B 1 Team B 4
A6 20 M Team B 2 Team B 3

 

Group C
No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 20 M Team C 1 Team C 2
A2 20 M Team C 3 Team C 4
A3 20 M Team C 1 Team C 3
A4 20 M Team C 2 Team C 4
A5 20 M Team C 1 Team C 4
A6 20 M Team C 2 Team C 3

 

Group D
No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 20 M Team D 1 Team D 2
A2 20 M Team D 3 Team D 4
A3 20 M Team D 1 Team D 3
A4 20 M Team D 2 Team D 4
A5 20 M Team D 1 Team D 4
A6 20 M Team D 2 Team D 3

ក្រុមដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2​និងត្រូវចូលរួមប្រកួតនូវវគ្គ Play off ដូចតារាងខាងក្រោមៈ