ចាប់ពីការបើកចុះឈ្មោះប្រកួតមកដល់ថ្ងៃនេះសំរាប់ខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តសៀមរាប​​យើង​សម្រាច់​បាន​ក្រុម​ដែល​បាន​ចុះឈ្មោះ​ហើយ​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ជ័យ​លាភី​ប្រចាំ​ខេត្ត​​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

ខេត្តកំពង់ចាមប្រកួត១៦ក្រុម

  1. EcliPse
  2. Trokol Gangster
  3. NeverGiveUp
  4. WorldTour
  5. Mevius
  6. S2Fgalaxy
  7. LoveYou
  8. kingofdragoon
  9. tower
  10. Family Eclipe LOser
  11. TovHeryMorVinh
  12. AsSasSin
  13. Come2Lose
  14. KPC
  15. DoubleTriller
  16. Fight For Fun
ក្រុមបម្រុង
  • Princess
បញ្ជាក់៖ សម្រាប់​ក្រុម​បម្រុង​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​និង​​រៀប​ចំ ​តួអង្គ​ប្រកួត​ឱ្យ​បាន​រួច​រាល់​ដើម្បី​​អាច​ចូល​រួម​ប្រកួត​ក្នុង​ករណី​ ក្រុម​​ណាមួយ​ក្នុង​ចំណោម​ក្រុម​ទាំង១៦អវត្តមាន។

 

ខេត្តសៀមរាបប្រកួត៣២ក្រុម
  1. LokTaNhom
  2. EcliPse
  3. OrtJongVai
  4. 4ever
  5. Red TiGer
  6. Luckyfruit
  7. Nomal Band
  8. TheRisingSun
  9. Som Nob 70
  10. Break A Heart
  11. Team The Hell
  12. BBTop
  13. NoProBlemZz
  14. 3SachBopea
  15. SkyBoy
  16. MarioRevenger
  17. Ultimate
  18. exam faIl
  19. Emperor
  20. TheJungler
  21. Go Home
  22. IDontCare
  23. TinG TinG
  24. EmpireSR
  25. DrakulA
  26. YakuzA
  27. TheFiveError
  28. MNT
  29. 3Sach168
  30. lyhengnet
  31. shavshav1
  32. LuxNet

 

បញ្ជាក់៖ សម្រាប់​ក្រុម​បម្រុង​ដែល​មិន​បាន​ចូល​រួម​ប្រកួត​រួម​ជា​មួយ​ក្រុម​ដែល​បាន ​ចុះ​ឈ្មោះ​រួច​រាល់​ហើយ​តែ​ពុំ​មាន​ឈ្មោះ​ប្រកួត​និង​បម្រុង​យើង​ខ្ញុំ​នឹង ​ធ្វើ​ការ​ប្រគល់​ជូន​ Sabay Coin ត្រឡប់​ទៅ​វិញ​នៅ​​ក្រោយ​ពេល​ដែលព្រឹត្តិការណ៍​​ប្រកួត​បញ្ចប់។​