ចាប់ពីការបើកចុះឈ្មោះប្រកួតមកដល់ថ្ងៃនេះសំរាប់ខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តសៀមរាប​​យើង​សម្រាច់​បាន​ក្រុម​ដែល​បាន​ចុះឈ្មោះ​ហើយ​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ជ័យ​លាភី​ប្រចាំ​ខេត្ត​​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

ខេត្តកំពង់ចាមប្រកួត១៦ក្រុម

 1. EcliPse
 2. Trokol Gangster
 3. NeverGiveUp
 4. WorldTour
 5. Mevius
 6. S2Fgalaxy
 7. LoveYou
 8. kingofdragoon
 9. tower
 10. Family Eclipe LOser
 11. TovHeryMorVinh
 12. AsSasSin
 13. Come2Lose
 14. KPC
 15. DoubleTriller
 16. Fight For Fun
ក្រុមបម្រុង
 • Princess
បញ្ជាក់៖ សម្រាប់​ក្រុម​បម្រុង​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​និង​​រៀប​ចំ ​តួអង្គ​ប្រកួត​ឱ្យ​បាន​រួច​រាល់​ដើម្បី​​អាច​ចូល​រួម​ប្រកួត​ក្នុង​ករណី​ ក្រុម​​ណាមួយ​ក្នុង​ចំណោម​ក្រុម​ទាំង១៦អវត្តមាន។

 

ខេត្តសៀមរាបប្រកួត៣២ក្រុម
 1. LokTaNhom
 2. EcliPse
 3. OrtJongVai
 4. 4ever
 5. Red TiGer
 6. Luckyfruit
 7. Nomal Band
 8. TheRisingSun
 9. Som Nob 70
 10. Break A Heart
 11. Team The Hell
 12. BBTop
 13. NoProBlemZz
 14. 3SachBopea
 15. SkyBoy
 16. MarioRevenger
 17. Ultimate
 18. exam faIl
 19. Emperor
 20. TheJungler
 21. Go Home
 22. IDontCare
 23. TinG TinG
 24. EmpireSR
 25. DrakulA
 26. YakuzA
 27. TheFiveError
 28. MNT
 29. 3Sach168
 30. lyhengnet
 31. shavshav1
 32. LuxNet

 

បញ្ជាក់៖ សម្រាប់​ក្រុម​បម្រុង​ដែល​មិន​បាន​ចូល​រួម​ប្រកួត​រួម​ជា​មួយ​ក្រុម​ដែល​បាន ​ចុះ​ឈ្មោះ​រួច​រាល់​ហើយ​តែ​ពុំ​មាន​ឈ្មោះ​ប្រកួត​និង​បម្រុង​យើង​ខ្ញុំ​នឹង ​ធ្វើ​ការ​ប្រគល់​ជូន​ Sabay Coin ត្រឡប់​ទៅ​វិញ​នៅ​​ក្រោយ​ពេល​ដែលព្រឹត្តិការណ៍​​ប្រកួត​បញ្ចប់។​