នគរ​ចតុមុខ ទើបតែ​បើក​ឲ្យ​ដំណើរការ និង​ប្រកាស​រក​កំពូល​អ្នក​គុន​និយម​ពូកែ​រក​បទពិសោធន៍​បង្កើន​កម្រិត Level ថ្ងៃ​មុន​សោះ ភ្លេចៗ​ខ្លួន​ឥឡូវ​ដល់​ថ្ងៃ​ប្រកាស​ឈ្មោះ​ជើងខ្លាំង Top Superior ទាំង ៥០ នាក់​បាត់។

តើ​អ្នក​គុន​និយម​រូប​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​សំណាង​បាន​ជាប់​ឈ្មោះ​ក្នុង Top Superior ទាំង៥០នាក់ នេះ​ទៅ​ណ៎? មាន​ឈ្មោះ​តួអង្គ​ប្រយុទ្ធ​របស់​ខ្ញុំ​អត់? តោះ! កុំ​ឲ្យ​ខាតពេល​យូរ តារាង​ខាងក្រោម​នេះ នឹង​បង្ហាញ​ពី​ឈ្មោះ​ជើងខ្លាំង Top Superior ទាំង៥០នាក់​ប្រចាំ​នគរ​ចតុមុខ​

N.O Name Sect Level
1 FaThEr S.M 99
2 Chi_Chi_Tang Tang 99
3 TLFONG W.S 99
4 HeroKabJak B.F 99
5 BrushSdacSner W.B 99
6 ZeY_ZeR Tang 98
7 Priestnary E.S 98
8 BeBe_Show Tang 98
9 Assassin_Saber S.C 97
10 Khong_Peng W.B 97
11 PINK..PANT3R W.S 97
12 ReachNy_BF B.F 97
13 Boy_Master_Remix W.S 96
14 CBK_MabMab Y.C.A 96
15 DyPink S.M 96
16 Kon_Youn W.S 96
17 SorrY_OuN_LovE E.S 96
18 SovenTina E.S 96
19 Srey_Chan E.S 96
20 Ah_Ja_Kmoch W.S 95
21 Blue_Faraday W.B 95
22 Broken_Heart B.F 95
23 ChesTaMeanMonG S.M 95
24 DynastyPanDa W.S 95
25 EzReal S.M 95
26 HearT_AngeL E.S 95
27 KBR_KinGSM S.M 95
28 Little_Prince 5.P.P 95
29 NeakJomBangBF B.F 95
30 NeakNeang_TcTi13 W.B 95
31 Park.AnnSi E.S 95
32 RicKie_Li 5.P.W 95
33 Smos_BonG_Lin W.B 95
34 Ultra_R S.M 95
35 Yai_Bak S.M 95
36 Atirith_BF B.F 94
37 BongNanG Tang 94
38 Bros_Toch S.Z 94
39 Cloud_Strife W.S 94
40 Dai_Neak_SomTean B.F 94
41 HoneY_5PW 5.P.W 94
42 KaBeT_KabKaDouY S.C 94
43 Khmer.Good E.S 94
44 Killer_GangSter S.M 94
45 Little_Bee B.F 94
46 Ly.Emei E.S 94
47 Nice_Tuch S.Z 94
48 Oy.Me.SoM.100r W.S 94
49 PiChKeaT_Sz S.Z 94
50 Queen_Cutie E.Z 94

ម៉េច​ដែរ? មាន​បាន​ឃើញ​ឈ្មោះ​តួអង្គ​ប្រយុទ្ធ​របស់​អ្នក​អត់?

អត្ថបទ៖ ភីឆាយ