នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ​សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ដាវ​ទេព​ JXII និងធ្វើការ Update ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​កែ​សម្រួល​នូវ​ចំនុច​អវិជ្ជ​មាន​ដែល​អ្នក​កម្សាន្ត​ដែល​មាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​១០​ក្នុង​ បេស​ក​កម្ម​ការ​​ប្រកួត​​ស្វែង​​រក​​ម្ចាស់​​ពិភព​គុន​ (PVP)​មិន​អាច​យក​រង្វាន់​បានអោយអាច​ទទួល​យក​រង្វាន់​បាន​ដូច​ធម្មតា​​វិញ។

ដូចនេះ​ក្រោយ​ពេល​ Update​ដំណើរ​ការ​ចប់​សព្វ​គ្រប់​អ្នក​កម្សាន្ត​ដែល​មិន​ទាន់​ទទួល​បាន​រង្វាន់​របស់​ខ្លួន​អាច​ធ្វើ​ការ​បើក​យក​រង្វាន់​ពី  PC Tournament Ambassadorដែល​​មាន​​ទីតាំង​​នៅ​​ក្រុង BiangJing 173/176 បានជាធម្មតា។