អ្នកកម្សាន្តដែលបានចូលរួមការប្រកួតនឹងអាចប្រើ Sabay Account ដែលបានចុះឈ្មោះចូលទៅកាន់ New World (CCC)របស់និស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេព។ដែលអាចទទួលបានតួអង្គដែលមានកម្រិត៩០ អាចចូលបក្សហាត់ក្បាច់គុន បានយ៉ាងងាយស្រួលរួមទាំងទទួលបានសម្ភារៈជាច្រើនទៀតសម្រាប់ ការប្រកួតនេះដូចខាងក្រោម៖

I-អ្នកកម្សាន្តនិងទទួលបាន៖

 • Hero level 90
 • Reputation 15000
 • School Contribution 15000
 • School Set No.3 +15(Hat, Armor, Pant, RingA, RingB, Weapon)
 • School Set No.4 +15(Hat, Armor, Pant, RingA, RingB, Weapon)
 • School Set No.5 +15(Hat, Armor, Pant, RingA, RingB, Weapon)
 • H.S Gold ( Hat, Armor, Pant, Bu Fei Yan Weapon)
 • Emperor Set (Hat, Armor, Pant)
 • Empire Set (Empire Dou, War, Weapon)
 • Dragon & Phoenix Set
 • Taixu Gold Accessory
 • H.S Gold Accessory
 • Eastern Dragon Pearl
 • Gold (Unlimited)
 • Fantasy World Ticket
 • Damp shirt, Red Cloud Scroll, Violet Scroll, Five Element Scroll, School Scroll lv70 New,  Agilemove Scroll
 • School Art Pouch
 • Weapon Effect ( Mystical Item)
 • M.Iron, M.Shard, M.Stone
 • Black Jade Pack, Gaia Pack, Regen Pack (PK Pill)
 • Soul Returning Pill, Heaven nourish Pill
 • Fight Soul
 • Huang Jin Hu (Speed 100%)
 • Ultimate Scroll
 • Can select option to Level up scroll and sub-scroll
 • Tattoo lv2, Gold Plating, Five color Dye
 • Badge, Cloak, Artifact (gold)
 • Flower Box lv3
 • Five Element

បញ្ជាក់

 • តួអង្គទាំងអស់អាចទទួលបានសម្ភារៈទាំងអស់នេះតាមរយៈ Book of Event ។
 • រាល់សម្ភារៈដែលបើកចេញពី Book of Event អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​បាន​លើក​លែង​សម្ភារៈ​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​ Agilemove​ Scrol​l​។

II-សម្ភារៈមួយចំនួនដែលអ្នកកម្សាន្តមិនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រកួតបានដូចជា៖

 • សម្ភារៈដែលទទួលបានពីបេសសកម្ម Liang shan
 • សម្ភារៈដែលទទួលបានពីបេសសកម្ម school Secret Chamber
 • Agilemove Scroll
 • Property in Weapon effect
 • Food From Cooking Skill

III-សម្ភារៈដែលមិនមានក្នុង Book of Event តែអ្នកកម្សាន្តអាចប្រើប្រាស់បានមានដូចជា៖

 • Jade Spirit Potion
 • Holy Healing Potion
 • Large Recovery Pill