1. រយៈពេល:
  • ចាប់ពីថ្ងៃទី14 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី17 ខែសីហា ឆ្នាំ2020 23:59
  1. ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍:

អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញ Item ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP9” ដែលមានតំលៃ 389JP នៅក្នុង Imperial Street

  • តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។
  • តួអង្គអ្នកត្រូវមាន Level ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។
  • អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន 30 ដង។ “VIP9” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។
  • បញ្ជាក់៖ Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី ក៏បើកបានតែ ដែល។
ចំនួនដងនៃការបើក Experience Overlord Token Reward Item
1 500000 500 Little Green Donkey(30days)
2 500000 500 Laifu Sunny *2
3 500000 500 Laifu Sunny *2
4 500000 500 Laifu Sunny*2
5 500000 500 Laifu Sunny *2
6 1000000 500 Laifu Sunny *2
7 1000000 500 Laifu Sunny *2
8 1000000 500 Laifu Sunny *2
9 1000000 500 Laifu Sunny *2
10 1000000 500 Laifu Sunny *2
11 2000000 500 Laifu Sunny *2
12 2000000 500 Laifu Sunny *2
13 2000000 500 Laifu Sunny *2
14 2000000 500 Laifu Sunny *2
15 2000000 500 Fantasy Sky Ticket 30days
16 3000000 500 Laifu Sunny *2
17 3000000 500 Laifu Sunny *2
18 3000000 500 Laifu Sunny *2
19 3000000 500 Laifu Sunny *2
20 3000000 500 Laifu Sunny *2
21 4000000 500 Laifu Sunny *2
22 4000000 500 Laifu Sunny *2
23 4000000 500 Laifu Sunny *2
24 4000000 500 Laifu Sunny *2
25 4000000 500 Laifu Sunny *2
26 5000000 500 Laifu Sunny *2
27 5000000 500 Laifu Sunny *2
28 5000000 500 Laifu Sunny *2
29 5000000 500 Laifu Sunny *2
30 5000000 500 Fantasy Sky Ticket 30days

បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី13ខែកក្កដា ឆ្នាំ2020