• រយៈពេល ៖ ព្រឹត្តិការណ៏នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី01ខែ មិថុនាឆ្នាំ2020០ម៉ោង23:59នាទី
 •  Butcher នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  24:00

II-ដំណើរ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍

 • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន
 • Butcher  នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នី មួយ ៗ មាន ដូចជា ៖
 • Shaolin………………………………….[200/217]
 • Wudang…………………………………[197/211]
 • Beggar Sect…………………………….[190/207]
 • Tang Clan……………………………….[201/190]
 • Yang Family……………………………[215/212]
 • Five Poison Sect………………………[214/204]
 • Dragon Gate Town(Kunlun)……..[223/201]
 • West of Quanzhou(Ming)…………[192/186]
 • Chui Yan………………………………..[173/185]
 • Emei……………………………………..[228/199]

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ Butcher​ ។​​

 • នៅពេលដែលប្រហារ Butcher  រួចហើយនិងមានធ្លាក់ Royal Treasure  Chest ចំនួន200
 • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Royal Treasure  Chest នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច​ ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសយក Royal Treasure  Chest ទាំងនេះ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 15 វិនាទីក្នុងការរើសយក Royal Treasure  Chest ម្តង(ការរើសដោយប្រើសោរ)
 • Royal Treasure  Chest និងបាត់ទៅវិញក្រោយ ៥នាទី
 • បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ Butcher  ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ Exp: Level*Level*100 (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*100=640,000 EXP) ព្រមទាំង Royal Treasure Box *10 ។

III. ការរើស Royal Treasure  Chest ដែលធ្លាក់ពី​​ Butcher  ដោយប្រើ សោរ(Royal Key)

 • អ្នកអាចរើសយក Royal Treasure  Chest ដោយប្រើ​ Royal Key​​*1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក  Royal Treasure  Chest ​អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 450000Exp ,Royal Voucher *1 , Royal Treasure Box *1​
 • និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 2 Gold
2 2 Reputation
3 2 School Contribution
4 100 Overload Token
5 Meteoric Shard
6 Meteoric Iron
7 Three Dragon Soul
8 Exp Bag
9 Gold Bag
10 black jade Bag
11 Gaia Bag
12 Flower Jade Bag
13 Merit Badge
14 Reset Pill
15 Fine Gold horn
16 Immortal Pill
 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 1000 Overload Token
2 Gold Bag
3 Door Division Collection Pieces
4 Limbo Collection Pieces
5 Flower Box[H.Lv2]
6 Flower Box[C.Lv2]
7 Flower Box[B.Lv2]
8 Meteoric Soul
9 Meteoric Iron
10 Shennong Secret
11 God Artisan Secret
12 God Armor Secret (Lv.80)
13 God Weapon Secret (Lv.80)
14 Brilliant Start
15 Glory Start
 • ក្នុងការបើក Royal Treasure Box ត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 75 ដោយប្រើ​ Royal Key *1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក Royal  Treasure Chest អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 6០០០០Exp , Royal Voucher*1 ,​​ Overlord Token*50

ការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ក្នុង Mysterios Shop

អ្នកអាចយក Royal Voucher ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Mysterious Shop176/174) ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុង Bianjing

 • រង្វាន់ទាំងនោះមានដូចជា ៖
 រង្វាន់  ត្រូវការ  ចំនួន
Lunar Rabbit Royal Voucher 200
 Change Escort Token X20 Royal Voucher 40
 Dra.Board[H.Lv2] Royal Voucher 40
Pnx.Board[C.Lv2] Royal Voucher  40
Tgr.Board[B.Lv2] Royal Voucher 40
Flw.Board[J.Lv2] Royal Voucher 40
Limbo Collection Pieces Royal Voucher 70
Door Division Collection Pieces Royal Voucher 70
 Happy Canon fragment Royal Voucher 120
Laifu Treasure (Moon)*20 Royal Voucher 70
Laifu Treasure (Sunny)*20 Royal Voucher 350
Original Aura Rock Lv7 Royal Voucher 250
 Brilliant Start Royal Voucher 2000
Glory Start Royal Voucher 2000
Jade of QuYuan Royal Voucher 4000
 Eastern Dragon Pearl Royal Voucher 4000
H.S Pearl Royal Voucher 4000
H.S Stone Royal Voucher 4000
H.S. Golden Seal Royal Voucher 4000


*
បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

 

អត្ថបទចេញផ្សាយ:ថ្ងៃទី 24ខែមេសាឆ្នាំ 2020