ព្រឹត្តិការណ៍ជប់លៀងឆ្នាំថ្មីនេះ អាចអោយអ្នកកម្សាន្តទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗ និងរង្វាន់ដ៏ប្រណិតជាច្រើន។ ដំណើរ​​​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​មាន​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម​៖

I. រយះពេល :

ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ២៣:៥៩

II. ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍ :

 • នៅពេលអ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមបីប្រទេស ពេលសម្លាប់ Small Boss ដើម្បីទទួលបាន
  • 20%“Fish
  • 20%“Wine
  • 20%“Somlorkorkou” (ខុសរូបភាពដោយសារអ្នកសរសេរកូតអត់ចេះខ្មែរ :P)

 • ចុចលើ Book of event រួចរើសយក Synthesis New Year Banquet
 • Synthesis to New Year Banquet ត្រូវការ “Fish” “Wine” “Somlorkorkou
 • អ្នកនឹងទទួលបាន New Year Table មួយ

 • រាល់ 14វិនាទី នឹងទទួលបាន EXP: Level x Level x 1.8 និង 5 practice point
 • អាច Party គ្នាបាន បន្ថែមមនុស្សម្នាក់ទទួលបាន20%បន្ថែម រហូតដល់បាន 240%
 • New Year Table  ប្រើបាន 1ម៉ោង
 • អ្នកអាចប្រើ New Year Table បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយ:30 មីនា ២០១៨
GM Hout