ការកែតម្រូវមានដូចជា :

1. ឥឡូវ នេះអ្នកអាចទិញអាវុធ Moon និង Sunny បាននៅក្នុង Book of Event ដោយយក Silver Coupons

2. Book of Event -> Silver Coupons Shop -> Wu Qi Silver Coupons Shop

 

3. System【PVP 】: ដំឡើងពី 2000 ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៅ 3000 ក្នុងមួយសប្តាហ៍

  • មាននៃថា: អ្នកអាចរក Silver Coupons ពី 【PVP 】បានដល់ 3000 Silver Coupons  ក្នុងមួយសប្តាហ៍។

4. យើងបានកែប្រែ Blossom Mooncake នៅក្នុង  VIP Shop នៅក្នុង  MySabay ពី ១ មានតម្លៃ ១៩៩ ទៅ ១០ មានតម្លៃ ១៩៩៩

5. យើងបានបិតរង្វាន់ Online Reward បណ្តោះអាសន្នពី BianJing Prize Officer ដោយសារមាន Player ជាច្រើនបានធ្វើការសំណូមពរ។

 

Wu Qi Silver Coupons Shop

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយ: ២៧​ វិច្ឆិកា ២០១៧
GM Hout