ព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារស្តេចខ្លាស

 • រយះពេល :

ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ២៣:៥៩

 

 • ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍ :

ជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ម៉ោងកំណត់មួយ BOSS ស្តេចខ្លាសនឹងកើតឡើងនៅទីតាំងថេរមួយ។ Boss នេះស្ថិតនៅតែ៣០នាទីតែប៉ុណ្ណោះ ។

នៅពេលដែរ Boss ស្តេចខ្លាត្រូវបានប្រហារ នៅជុំវិញ Boss ស្តេចខ្លានោះនឹងមានធ្លាក់ហិបចំនួន ២០០ ដែលមានឈ្នោះថា [Tiger King Treasure Box]

ហិបស្ថិតនៅតែ ៥ នាទីតែប៉ុណ្ណោះ។ តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 70 និងបានចូលបក្សរួច ហើយអ្នកត្រូវប្តូរ PK ណាមួយ ទើបអាចរើសយក [Tiger King Treasure Box] ទាំងនេះបាន។

តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល ៣០ វិនាទីក្នុងការរើសយក [Tiger King Treasure Box] ម្តង

 

ទីតាំងដែល BOSS ស្តេចខ្លាសនឹងកើតឡើង:

Shaolin [200/217]
Wudang [197/211]
Beggar Sect [190/207]
Tang Clan [201/190]
Yang Family [215/212]
Five Poison Sect [214/204]
Dragon Gate Town(Kunlun) [223/201]
West of Quanzhou(Ming) [192/186]
Chui Yan [173/185]
Emei [228/199]

 

ម៉ោងកំណត់:

ម៉ោងកំណត់ដែល Boss ស្តេចខ្លាសកើត រយះពេល Boss ស្តេចខ្លាកើតម្ដង ចំនួន Boss
ម៉ោង 00:00- ម៉ោង24:00 15 នាទី 10

 

បញ្ជាក់៖  ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះតួអ្គងនីមួយៗអាចបើក  [Tiger King Treasure Box] បានត្រឹមតែ 100 ហិបប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយ(Last Hit)នឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ

 • Exp: Level*Level*200 (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*200=1,280,000 EXP)
 • ព្រមទាំង [Tiger King Treasure]*10។

 

ការបើក  [Tiger King Treasure Box]

 • របៀបទី ១៖ ការរើសធម្មតា នឹងទទួលបាន EXP 20,000

 

 • របៀបទី ២ ៖ ការរើសដោយប្រើប្រាស់ Tiger King Silver Key ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street  (Big Bag of White Tiger King Silver Key = 49 Jp )

 • ទទួលបាន Exp: 60,000 + [Tiger King Treasure]*1
 • រង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម ៖
លរ រង្វាន់ រយះពេល
1 1 Gold
2 1 Reputation
3 1 School Contribution
4 100 Overload Token
5 10 Practice Point
6 Flower Jade Bag 30
7 Original Aura Rock Lv5
8 Dra. Board【H. Lv1】
9 Pnx. Board【C. Lv1】
10 Tgr. Board【B. Lv1】
11 Meteorite Shards
12 Meteoric Iron
13 Laifu treasure (Moon)
14 Gold bag 30
15 Experience bag 30
16 Merit Badge 30
 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
លរ រង្វាន់ រយះពេល
1 100 Overload Token
2 Gold bag 30
3 Experience bag 30
4 Original Aura Rock Lv.6
5 Dra. Board【H. Lv2】
6 Pnx. Board【C. Lv2】
7 Tgr. Board【B. Lv2】
8 Laifu treasure (Moon)
9 Four spiritual collection pieces
10 Limbo Collection pieces
11 God Weapon Secret (Lv.80) 30
12 God Armor Secret (Lv.80) 30
13 God Weapon Secret (Lv.90) 30
14 God Armor Secret (Lv.90) 30
15 Brilliant Start
16 Glory Start

 


 

ការបើក [Tiger King Treasure]:

 

ដើម្បីធ្វើការបើក [Tiger King Treasure] បានអ្នកត្រូវមាន Tiger King Golden Key ដែលមានលក់នៅ Imperial Street  (Big Bag of White Tiger King Golden Key = 99Jp )

បញ្ជាក់៖ តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 70 និងបានចូលបក្សរួច ទើបអាចរើសយក [Tiger King Treasure] ទាំងនេះ។

 • ពេលប្រើ Tiger King Golden Key បើកហិបនឹងទទួលបាន Exp = 300,000 និង អាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាង ក្រោម ៖
លរ រង្វាន់ រយះពេល
1 5 Gold
2 5 Reputation
3 5 School Contribution
4 100 Overload Token
5 Meteorite Shards
6 Meteoric Iron
7 Original Aura Rock Lv.6
8 Three Dragon Soul_Matchless
9 Gold bag 30
10 Experience bag 30
11 Soul Returning Pill
12 Meteoric Stone
13 Flw. Board【J. Lv1】
14 Black Jade Bag 30
15 Gaia Bag 30
16 Golden Cake
17 Plum Jade Flute
18 Immortal Pill 30
19 Advanced Five Elements Stone Treasure Box 30
20 Genuine Trainart 30
 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
លរ រង្វាន់ រយះពេល
1 1000 Overload Token
2 Laifu treasure (Sunny)
3 Door division collection pieces
4 Four spiritual collection pieces
5 Flowers Box 【Head Lv.2】 30
6 Flowers Box 【Clothes Lv.2】 30
7 Flowers Box 【Bottom Lv.2】 30
8 Flw. Board【J. Lv2】
9 Brilliant Start
10 Glory Start
11 Meteoric Soul 30
12 Meteoric Rune 30
13 Original Aura Rock Lv.7
14 God Artisan Secret 30
15 ShenNong Secret 30
16 Fantasy Sky Ticket 30
17 Big Ginseng Fruit 30
18 Glory Merit Badge 30

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

 

អត្ថបទចេញផ្សាយ: ២៧ វិច្ឆិកា ២០១៧
GM Hout