• ព្រឹត្តិការណ៍សង្រ្គាមដណ្តេីមធនធានយោធា

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧។
  • អ្នកក្លាហានទាំងអស់អាចទៅ North QuanZhou ដើម្បីរកសម្លាប់ Resource Pillar អាចនឹងទទួលរង្វាន់។
 • ដំណើរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍

  • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level​ យ៉ាងតិច ៤០ និងបានចូលបក្សរួច។
  • អ្នកក្លាហានទាំងអស់ដែលទៅ North QuanZhou​​, Systemនិងប្តូរPKតួអង្គទៅក្រហម។​ តែតួអង្គនីមួយៗអាចប្តូរPKពណ៍ផ្សេងបាន។តែហាមប្តូរទៅPKបៃតង។

បញ្ចាក់៖ ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះតួអង្គទាំងអស់ដែលសម្លាប់តួអង្គផ្សេងទៀតមិនទទួលទោស PK ទេ។តួអង្គក៏មិនទទួលទោសការស្លាប់ដែល។ (តែបានតែនៅក្នុង​Map North QuanZhou)។

  • នៅក្នុងពេលវេលាកំណត់មួយពីទីតាំងថេរជាច្រើននិងចេញ Resource Pillar។

  • នៅពេលដែល ប្រហារ Resource Pillar រួចហើយ និងមានធ្លាក់ Resource Box ជាច្រើន។

  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Resource Box នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមានLevelយ៉ាងតិច៤០ និងបានចូលបក្សរួច ដើម្បីរើសយកResource Box ទាំងនេះ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល ៣០ វិនាទីក្នុងការរើសយកResource Boxម្តង។

បញ្ចាក់៖ ចំពោះតួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ Exp 2,000,000 ព្រមទាំង Laifu treasure (Moon)*1 និង​ Warrior Box*10 ។

 • រង្វាន់

  • រង្វាន់​ពី​ការ​រើសResource Box​មាន​ ២​ របៀប​៖
  • របៀប​ទី​១៖ ការ​រើស​យក​ធម្មតា​នឹង​ទទួល​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោ​ម​​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
   ការ​រើស​យក​ធម្មតា​
   ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
   1 1 Reputation
   2 1 School contribution
   3 5 Practice Point
   4 Star Fragment
   5 Sky Instrument Shard
   6 Meteorite Shards
   7 Meteorite Irons
   8 5 Silver
   9 1 Warrior Box
   10 Exp 50,000
  • របៀបទី ២៖ ការរើសដោយប្រើប្រាស់Resource Key នឹងទទួលបានExp:150,000 + Warrior Box*1 និងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម៖
   ក្នុង​ករណី​រើស​យកប្រើResource Key
   ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
   1 1 Reputation
   2 1 School contribution
   3 10 overload token
   4 10 Practice point
   5 1 Gold
   6 Gaia Bag  15
   7 Flower Jade Bag  15
   8 Regen Bag  15
   9 Original Aura Rock Lv.5
   10 Original Aura Rock Lv.6
   11 Dra.Board【H. Lv1】
   12 Pnx. Board【C. Lv1】
   13 Tgr. Board【B. Lv1】
   14 Meteorite Shards
   15 Meteorite Irons
   16 Laifu treasure (Moon)*1
   17 Laifu treasure (Sunny)*1
   18 Gold Bag  15
   19 Experience bag  15
   20 Immortal Pill  15
   21 Merit Badge  15
   • ក្នុង​ករណី​រើស​យក​គ្រប់​ចំនួន​ ៥០​​ ដង៖
   ក្នុង​ករណី​រើស​យក​លើស​ ៥០​ ដង
   ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
   1 Gold bag 15
   2 Experience bag 15
   3 Original Aura Rock Lv.6
   4 Dra. Board【H. Lv2】
   5 Pnx. Board【C. Lv2】
   6 Tgr. Board【B. Lv2】
   7 Laifu treasure (Sunny)
   8 Emperor Secret Edict
   9 Limbo collection piece
   10 God weapon secret lv 80  15
   11 God armor secret lv 80  15
   12 God weapon secret lv 90  15
   13 God armor secret lv 90  15
   14 War Treasure(F)  7
   • បញ្ជាក់​៖ ក្នុង​ករណី​រើស​យក​លើស​ពី​ ១០០​ ដង​ នោះ​អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​មិន​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​នោះ​ទេ​ អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​ទទួល​បាន​តែ​រង្វាន់​ប៉ុណ្ណោះ​។