នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​ មាន​សេ្តច​ល្បែង​ម្នាក់​ ឈ្មោះ​ថា​ Gao Jing​ គាត់​ចូល​ចិត្ត​លេង​ល្បែង​គ្រប់​ប្រភេ​ទ ​ជា​ពិសេស​គឺ​ល្បែង​ Mahjong​ ​ប៉ុន្តែ ​គាត់​មាន​ចិត្ត​សាហាវ ​តែង​តែ​ដើរ​ធ្វើ​បាប​ប្រជាជន​ស្លូត​ត្រង់​ ដើម្បី​ជំរិត​លុយ​យក​ទៅ​លេង​ល្បែង​។ ដូច្នេះ​ហើយ​ សូម​អោយ​អ្នក​ក្លាហាន​ក្នុង​ពិភពគុន​ទាំង​អស់​ជួយ​គ្នា​ប្រហារ​ស្តេច​ល្បែង​ដ៏​អាក្រក់​នេះ​ចេញ ដើម្បី​ទាម​ទារ​ភាព​ស្ងប់​ស្ងាត់​អោយ​ប្រជាជន​វិញ​។ ​​​

I-រយះពេល

 • ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី១៤  ខែ​ កុម្ភៈ ​ ឆ្នំា ២០១៧ និងបញ្ចប់នៅ ថ្ងៃទី ១៣ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧
 • Gao Jing នឹង​ចេញ​ចាប់​ជារៀលរាល់ម៉ោង។

II-ដំណើរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍

 • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level​ យ៉ាងតិច ២០ និងបានចូលបក្សរួច
 • Nian Monster នឹងចេញតាមទីតាំងបក្សនីមួយៗមានដូចជា៖
 • Shaolin[200/217]
 • Wudang[197/211]
 • Begger Sect[190/207]
 • Tang Clan[201/190]
 • Yang Family[215/212]
 • Five Posion Sect[214/204]
 • Dragon Gate Town [223/201]
 • West of QuanZhou[192/186]
 • Chui Yan[173/185]
 • Emei[228/199]

 • នៅពេលដែល ប្រហារGao Jing រួចហើយ និងមានធ្លាក់ God Gambler Chestជាច្រើន។

 

 • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក God Gambler Chest នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមានLevelយ៉ាងតិច20 និងបានចូលបក្សរួច ដើម្បីរើសយក God Gambler Chestទាំងនេះ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល ៣០ វិនាទីក្នុងការរើសយកGod Gambler Chestម្តង។

បញ្ចាក់៖ ចំពោះតួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ Exp lvl*lvl*200 ព្រមទាំង G.J Secret Box*10។

III. រង្វាន់

 • រង្វាន់​ពី​ការ​រើស​God Gambler Chest ​មាន​ ២​ របៀប​៖
 • របៀប​ទី​១៖ ការ​រើស​យក​ធម្មតា​នឹង​ទទួល​Exp: Lv. x Lv.x 5 ព្រមទាំង​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោ​ម​​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
ការ​រើស​យក​ធម្មតា​
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 1 Reputation
2 1 School contribution
3 5 Practice Point
4 Star Fragment
5 Sky Instrument Shard
6 Meteorite Shards
7 Meteorite Irons
8 5 Copper
9 G.J Secret Box
  • របៀបទី ២៖ ការរើសដោយប្រើប្រាស់G.J Silver Key នឹងទទួលបានExp: Lv x Lv x 20 + G.J Secret Box *1 និងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម៖
ក្នុង​ករណី​រើស​យកប្រើG.J Silver Key
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 1 School contribution
2 1 School Reputation
3 10 overload token
4 10 Practice point
5 1 Gold
6 Gaia Bag  15
7 Flower Jade Bag  15
8 Regen Bage  15
9 Original Aura Rock Lv.5
10 Original Aura Rock Lv.6
11 Dra.Board【H. Lv1】
12 Pnx. Board【C. Lv1】
13 Tgr. Board【B. Lv1】
14 Meteorite Shards
15 Meteorite Irons
16 Laifu treasure (Moon)*1  15
17 Laifu treasure (Sunny)*1
18 Gold Bag
19 Experience bag
20 Immortal Pill  15
21 Single Mahjong
 • ក្នុង​ករណី​រើស​យក​គ្រប់​ចំនួន​ ៥០​​ ដង​
ក្នុង​ករណី​រើស​យក​លើស​ ៥០​ ដង
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 Gold bag 15
2 Experience bag 15
3 Original Aura Rock Lv.6
4 Dra. Board【H. Lv2】
5 Pnx. Board【C. Lv2】
6 Tgr. Board【B. Lv2】
7 Laifu treasure (Sunny)
8 Door division collection
9 Limbo collection pie
10 God weapon secret lv 80  15
11 God armor secret lv 80  15
12 God weapon secret lv 90  15
13 God armor secret lv 90  15
14 Brilliant start
15 Glory start
 • បញ្ជាក់​៖ ក្នុង​ករណី​រើស​យក​លើស​ពី​ 6០០០​ ដង​ នោះ​អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​មិន​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​នោះ​ទេ​ អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​ទទួល​បាន​តែ​រង្វាន់​ប៉ុណ្ណោះ​។

IV. ការបើកG.J Secret Box:

 • ដើម្បីធ្វើការបើកG.J Secret Box បានយើងត្រូវមានG.J Gold Keyដែលមានលក់នៅImperial Street.
 • ពេលប្រើG.J Gold KeyបើកហិបនឹងទទួលបានExp = Lv x Lv x 55 និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 Original Aura Rock Lv.6
2 Original Aura Rock Lv.7
3 One Monster Soul_Pea*1
4 Gold Bag 15
5 Exp Bag 15
6 Gold Horn
7 5 Gold
8 Overload Token *50
9 Overload Token *500
10 Laifu (Sunny) *1
11 Laifu (Sunny) *10
12 Flower Box[H. Lv1] 15
13 Flower Box[C.Lv1] 15
14 Flower Box[B.Lv1] 15
15 Soul Returning Pill
16 Immortal Pill 30
17 Fantasy Star Ticket 15
18 Merit Badge 15
19 Good Luck Bullion (Gift)
20 Single Mahjong
 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដងនិងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 Limbo Collection Pieces*1
2 Door Division Collection Pieces*1
3 Flower Box[H.Lv2]
4 Flower Box[C.Lv2]
5 Flower Box[B.Lv2]
6 Flw.Board [J lv2]
7 Laifu (Sunny)*1
8 Brilliant Start
9 Glory Start
10 Babao Rice Dumpling
11 Meteoric Soul
12 Meteoric Rune
13 Original Aura Rock Lv7
14 Shennong Secret
15 God Artisan Secret
16 Fantasy Sky Ticket

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

 • អ្នកអាចយកGoodLuck Bullion ទៅប្តូរជាGoldបាន។
 • សំរាប់ Single Mahjong អ្នកអាចមើលវិធីប្តូរនៅ កម្មវិធីប្តូររង្វាន់Mahjong.