បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំចិន​នឹង​មកដល់​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ​ សេវា​កម្ម​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​យើង​ខ្ញុំ​បាន រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ពិសេសៗ​ជាច្រើន​សំរាប់រំសាយ​ការអ​ផ្សុក ​នឹងបង្កើន​បទពិសោធន៍ថ្មីៗ​ដល់អ្នកម្សាន្តទាំងអស់​។ ព្រឹត្តិការណ៍​ទាំង​នោះ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖ ​​​​​​​