រៀង​រាល់​​ឆ្នាំ​​នៅ​ពេល​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​បាន​មក​ដល់​ នឹង​មាន​បិសាច​ម៉ុង​សាយ​មួយ​ចេញ​មក​អុក​ឡុក​ពិភព​គុន​ ​ធ្វើ​អោយ​ប្រជាជន​ពិ​បាក​​នឹង​រស់នៅ​ ដូច្នេះ​ សូម​អ្នក​ក្លា​ហាន​ទាំង​ឡាយ​ចូល​រួម​បណ្តេញ​បិសាច​នេះ​ចេញ​ពី​ពិភពគុន​ដើម្បី​ទាមទារ​ភាព​ស្ងប់​សុខ​អោយ​ពិភព​គុន​វិញ​ ជានេះ​ទៅ​ទៀត ​ពេល​កំចាត់​បិសាច​នេះ​រួច​ នឹង​ទទួលបាន​រង្វាន់​ពិសេសៗ​ជា​ច្រើន​។​

I-រយះពេល

 • ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី ០៤ ខែ​ មករា​ ឆ្នំា ២០១៧ និងបញ្ចប់នៅ ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧
 • Nian Monster នឹង​ចេញ​ចាប់​ជារៀលរាល់ម៉ោង។

II-ដំណើរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍

 • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level​ យ៉ាងតិច ២០ និងបានចូលបក្សរួច
 • Nian Monster នឹងចេញតាមទីតាំងបក្សនីមួយៗមានដូចជា៖
 • Shaolin[200/217]
 • Wudang[197/211]
 • Begger Sect[190/207]
 • Tang Clan[201/190]
 • Yang Family[215/212]
 • Five Posion Sect[214/204]
 • Dragon Gate Town [223/201]
 • West of QuanZhou[192/186]
 • Chui Yan[173/185]
 • Emei[228/199]

 

 • នៅពេលដែល ប្រហារNian Monster រួចហើយ និងមានធ្លាក់ C.New Year Chest ជាច្រើន។

 

 • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក C.New Year Chest នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមានLevelយ៉ាងតិច20 និងបានចូលបក្សរួច ដើម្បីរើសយក C.New Year Chest ទាំងនេះ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល ៣០ វិនាទីក្នុងការរើសយកC.New Year Chest ម្តង។

បញ្ចាក់៖ ចំពោះតួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ Exp lvl*lvl*200 ព្រមទាំង New Year Secret Chest*10។

III. រង្វាន់

 • រង្វាន់​ពី​ការ​រើស​C.New Year Chest ​មាន​ ២​ របៀប​៖
 • របៀប​ទី​១៖ ការ​រើស​យក​ធម្មតា​នឹង​ទទួល​Exp: Lv. x Lv.x 5 ព្រមទាំង​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោ​ម​​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
ការ​រើស​យក​ធម្មតា​
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 1 Reputation
2 1 School contribution
3 5 Practice Point
4 Star Fragment
5 Sky Instrument Shard
6 Meteorite Shards
7 Meteorite Irons
8 5 Copper
9 C.New Year chest
  • របៀបទី ២៖ ការរើសដោយប្រើប្រាស់New Year Key លក់នៅក្នុង Imperial Street ទទួលបានExp: Lv x Lv x 20 + New Year Secret Chest *1 និងរង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម៖
ក្នុង​ករណី​រើស​យកប្រើNew Year Key
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 1 School contribution
2 1 School Reputation
3 10 overload token
4 10 Practice point
5 1 Gold
6 Gaia Bag  15
7 Flower Jade Bag  15
8 Regen Bage  15
9 Original Aura Rock Lv.5
10 Original Aura Rock Lv.6
11 Dra. Board【H. Lv1】
12 Pnx. Board【C. Lv1】
13 Tgr. Board【B. Lv1】
14 Meteorite Shards
15 Meteorite Irons
16 Laifu treasure (Moon)*1  15
17 Laifu treasure (Sunny)*1
18 Gold Bag
19 Experience bag
20 Immortal Pill  15
 • ក្នុង​ករណី​រើស​យក​គ្រប់​ចំនួន​ ៥០​​ ដង​
ក្នុង​ករណី​រើស​យក​លើស​ ៥០​ ដង
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 Gold bag 15
2 Experience bag 15
3 Original Aura Rock Lv.6
4 Dra. Board【H. Lv2】
5 Pnx. Board【C. Lv2】
6 Tgr. Board【B. Lv2】
7 Laifu treasure (Sunny)*1
8 Door division collection*1
9 Limbo collection pie *1
10 God weapon secret lv 80  15
11 God armor secret lv 80  15
12 God weapon secret lv 90  15
13 God armor secret lv 90  15
14 Brilliant start
15 Glory start
 • បញ្ជាក់​៖ ក្នុង​ករណី​រើស​យក​លើស​ពី​ 6០០០​ ដង​ នោះ​អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​មិន​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​នោះ​ទេ​ អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​ទទួល​បាន​តែ​រង្វាន់​ប៉ុណ្ណោះ​។

IV. ការបើកNew Year Secret Chest:

 • ដើម្បីធ្វើការបើកNew Year Secret Chest បានយើងត្រូវមានNew Year Secret Keyដែលមានលក់នៅImperial Street.
 • ពេលប្រើNew Year Secret KeyបើកហិបនឹងទទួលបានExp = Lv x Lv x 55 និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 Advance 5 element treasure box 15
2 Meteoric Irons
3 Meteorite Shards
4 Original Aura Rock Lv.6
5 Original Aura Rock Lv.7
6 Three Dragon Soul_S
7 Gold Bag 15
8 Exp Bag 15
9 Gold Horn
10 5 Gold
11 Overload Token *50
12 Overload Token *500
13 Laifu (Sunny) *1
14 Laifu (Sunny) *10
15 Laifu (Moon) *1
16 Laifu (Moon) *10
17 Flower Box[H. Lv1] 15
18 Flower Box[C.Lv1] 15
19 Flower Box[B.Lv1] 15
20 Flw.Board[J.Lv1] 15
21 Soul Returning Pill
22 Immortal Pill 30
23 Fantasy Star Ticket 15
24 Merit Badge 15
25 Good Luck Bullion (Gift)
 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដងនិងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ
1 Limbo Collection Pieces*1
2 Door Division Collection Pieces*1
3 Flower Box[H.Lv2]
4 Flower Box[C.Lv2]
5 Flower Box[B.Lv2]
6 Flw.Board [J lv2]
7 Laifu (Sunny)
8 Brilliant Start
9 Glory Start
10 Babao Rice Dumpling
11 Meteoric Soul
12 Meteoric Rune
13 Original Aura Rock Lv7
14 Shennong Secret
15 God Artisan Secret
16 Fantasy Sky Ticket

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

 • អ្នកអាចយកGoodLuck Bullion ទៅប្តូរជាGoldបាន។