សម្រាប់បក្សឈួយយានមានគម្ពីចំនួន៥ ដូចខាងក្រោម៖

  • គម្ពីកម្រិត៤៥

 

 

 

  • គម្ពីកម្រិត៧០

 

 

 

  • គម្ពីក្បាច់គុណចុងក្រោយ

 

 

 

Art គឺជាផ្នែកខ្លះៗនៃគម្ពីរដែលបានបាត់បង់ ហើយនៅពេលអ្នកស្វែងរក Art ទាំងនោះមកបញ្ជូលក្នុងគម្ពីរវិញនោះអនុភាពក្បាច់គុនរបស់តួអង្គអ្នកនឹងកើនឡើងខ្លាំងជាងធម្មតាអាស្រ័យទៅតាមភាគរយនៃការហាត់គម្ពីរ។ សម្រាប់ Art របស់បក្សឈួយយានវិញមានដូចជា៖

Name Art Image Description
Maple Heart Dharma N/A N/A
Dance Under initiate dance situation, the percentage of interrupt skill reduce X% scroll support attack increase
Civet Charm Increase damage of spiritual cat appeal to monster [150]% scroll Ex.attk increase
Dance Cloud Heart Dharma Under initiate dance situation [50]% scroll support defend increase, probability of return repel or knock down
Flatter Flower Cold down time reduce [5] second scroll Ex.attk increase
Broken Cloud Tactic Cold down time reduce [4] second scroll support defend increase
Moon Levy Cause target’s Ex. Defend reduce [500]× scroll Ex.attk increase
Nature Heart Sutra Sluggish immune probability of [100]%× scroll support defend increase
Butterfly Grudge [20]%× scroll Ex.attk increase, probability cause enemy immobilized for 2 second
Sky Fire Sun Increase team’s accuracy [10]%× scroll support attack increase
Cloud Riding Step [75]%x scroll support defend increase, probability after use can increase self-moving speed [40]%x scroll support defend increase, sustain 3 second
Dream Snack In the process of dream snack can increase self-Ex. Atk power [100]%x scroll Ex.attk increase, but at the same time cause yourself in immobilize situation