ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំនូមពររបស់អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ នៅក្នុងការupdatedថ្មីនៅថ្ងៃទី០១ ធ្នូ ២០១៦ នេះ យើង បាន បន្ថែម នូវ Artនៃបក្ស ឈួយ យាន សំរាប់ អ្នក កម្សាន្តដែល មាន តួអង្គឈួយយាន អោយ អនុភាព នៃ គម្ពីរ អោយ កាន់ តែ ខ្លាំង ជាង មុនទៅទៀ។

ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សិស្សបក្សឈួួយយានក្នុងការទទួលបាននូវគម្ពីរបក្សបំណែកគម្ពីរបក្ស (Art) និងគម្ពីរកំពូលក្បាច់គុនចុងក្រោយ អ្នកកម្សាន្តនីមួយៗអាចទទួលបានវត្ថុទាំងអស់នេះតាមរយៈចូលបេសកម្មLiangShang ដើម្បីសន្សំ Nine Coloured Petal យកមកប្ដូរនៅឯ NPC Liu Qing Meiដែលមានទីតាំងនៅ 192/168។

បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរមកដល់ហើយអ្នកត្រូវជួបជាមួយ NPC Liu Qing Mei រួចជ្រើសរើសយកពាក្យថា School Exchange ដើម្បីបើក Shop នោះ។ហើយអ្នកអាចធ្វើការប្ដូរយករបស់ណាមួយទៅតាមការចង់បានដូចរូបខាងក្រោម៖

 

*Chui Yan Art Bag

Chui Yan’s Art Bag មានលក់នៅក្នុង Imperial Streetដែលមានតំលៃ 199Jp។

*បញ្ជាក់៖ Chui Yan’s Art Bag គឺមានលក់ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ធ្នូ រហូតដល់ ០១ ០១ ២០១៧។