• ជួបជាមួយនឹង Dali Dong Jia Luo គាត់អោយអ្នកទៅជូប Second Prince of Dali នៅSipsongpanna South។
  • អ្នកត្រូវកម្ចាត់ Duan Cheng En នៅ east village bridge នៃ Sipsongpanna SouthមុននឹងជួបSecond Prince។
  • ក្រោយពេលកម្ចាត់ Duan Cheng En, ចូលលទៅជួបDali Second Prince នៅក្នុង Sipsongpanna South village។
  • ការឃុបឃិតរបស់Dali Second Prince & Chi Huo Cultគឺជាគម្រោងការចោត់ប្រកាន់របស់មនុស្សអាក្រក់ ទៅរកDali Dong Jia Luo (near 190, 177) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់Imperial Testament។

  • Dali Dong Jia Luo (near 190, 177)និងofficialsដទៃត្រូវបានបង្្ខំដោយThird Prince of Daliអោយដកដំណែងចេញពីតុលាការ អ្នកត្រូវរង់ចាំលទ្ធផល (និយាយជាមួួយDong Jia Luo នៅរយៈពេល20នាទីក្រោយ)។
  • Dali Dong Jia Luo (near 190, 177)ចង់អោយអ្នកទៅចាប់ខ្លួនThird Prince of Dali ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវទៅSouth-eastern នៃ Longseek Pagoda level 1ដើម្បីកម្ចាត់Gandharvaនឹងយក Gunfire ជាមុនសិន។

  • បន្ទាប់ពីកម្ចាត់Gandharva, អ្នកត្រូវយកGunfire មកជួបDali Dong Jia Luo (near 190, 177)។
  • Gunfire ដែលគ្មានDown-lead គឺ៎ឥតប្រយោជន៍ទេ អ្នកត្រូវទៅSouth-eastern Longseek Pagoda level 2 ទៅកម្ចាត់Kimnara (near 213, 200)ដើម្បីយកDown-lead។

  • នៅពេលអ្នកកម្ចាត់ Kimnara ហើយទទួលបានDown-lead អ្នកត្រូវទៅជួបDali Dong Jia Luo (near 190, 177)ម្តងទៀត។
  • ពេលសំខាន់បានមកដល់ហើយ ឆាប់ទៅកាន់Longseek Pagoda level 3 ប្រើប្រាស់Gunfireដើម្បីបញ្ឆោតDali Third Princeអោយចេញមកនិងកម្ចាត់ចោល(right click the Gunfire to use).

  • ទីបំផុតអ្នកបានកម្ចាត់Third Prince of Dali អ្នកអាចយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់Dali Dong Jia Luo (near 190, 177)បានហើយ។