• ជួយ​Dong​ Jia​ Luo ​(near​ 190​, 177​)​ ទៅកម្ចាត់Poison ​Bat​ x20​ នៅ​ក្នុង​ White ​Water​ Cave​ level​ 1​។​
 • ក្រោយពេលកម្ចាត់ Poison Bat x20, ត្រលប់ទៅជួប នឹង Dali Dong Jia Luo (near 190, 177)វិញ។
 • បន្ទាប់​មក​​​​Dong ​Jia ​Luo​​(near ​190​, 177​) តម្រូវ​​អោយ​​អ្នកទៅ​​កម្ចាត់Evil​ ​​ChiHuo ​​Monk ​​​(near​ ​215, 176)​ ​ក្នុង​ ​White ​​Water​ ​Cave​ ​level ​1 ​​​(កើត​​​ឡើង​​​វិ​ញ​​ក្នុង​​​រយៈ​​​ពេ​ល​​​ 1​ម៉ោ​ង​​ម្តង​​​)​​។​​
 • បន្ទាប់ពីកម្ចាត់ Evil ChiHuo Monk, ត្រលប់ទៅជួបនឹង Dong Jia Luo (near 190, 177)វិញ។
 • បើសិនជាសំរាកគ្រប់គ្រាន់ហើយ ទៅជួប Dong Jia Luo (near 190, 177) ម្តងទៀត។
 • ហើយជួយ​​Dong​ Jia​ Luo ​(near​ 190​, 177​) ទៅ​កម្ចាត់​​Yaksha​ (near​ 227​,212​) នៅ​ White Water Cave level 2។
 • ពេល​កម្ចាត់​​Yaksha​ រួចរាល់​,ត្រលប់​មក​ជួប​នឹងDong Jia Luo(near 190, 177)វិញ​.
 • បន្ទាប់មកជួយ​​Dong Jia Luo​សង​ថ្លៃទំនិញ 10 gold ទៅអោយ​ Zheng Guan Zhi​ (near 198, 183) វិញក្នុងឈ្មោះ​ Dong Jia Luo។
 • សន្យា​នឹង​​ Zheng​ Guan ​Zhi ​(near 198, 183) ​ជួយ​​ទា​របំណុល​របស់​នាង​ពី​​Bianjing ​Madame ​Dance ​និង ​Chengdu​ Madame ​Dance.។
 • បន្ទាបមក Zheng Guan Zhi (near 198,183) អោយ​អ្នកទៅស៊ើបអង្កេតនៅ​​Dian Chang Mount Dragon Eye Cave level 1។
 • ពេល​អ្នក​​ស៊ើប​អង្កេត​​Dragon Eye Caveរួ​ច​ ​ត្រូវត្រលប់មកជួបនឹង​ Zheng Guan Zhi (near 198, 183)។
 • ជួយ​ Zheng Guan Zhi (near 198, 183)កម្ចាត់Puppet Crueler​ x15 & Chi Huo Elder x15 ក្នុង Dragon Eye Cave level 1។

 • ពេល​កម្ចាត់​Puppet Crueler x15 & Chi Huo Elder x15 រួច, ត្រលប់មកជួប Zheng Guan Zhi (near 198, 183)វិញ។
 • ហើយទៅជួប 5Poisons Sect Bai Ying Ying (near 201, 198)។
 • ជួយ 5Poisons Sect Bai Ying Ying (near 201, 198) កម្ចាត់Chi Huo Chief Elder (near 194, 185)ក្នុងDragon Eye Cave level 1។
 • ទៅជួបនឹង5Poisons Sect Bai Ying Ying (near 201, 198) ក្រោយពេលកម្ចាត់ Chi Huo Chief Elder។
 • បន្ទាប់មកទៅរក Bianjing Mr-Know-it-all (near 217, 228) ដើម្បីស្វែងយល់ពីZheng Guan Zhi។
 • បើ​អ្នកចង់ដឹងពីអត្តសញ្ញាណពិតរបស់Zheng Guan Zhi ត្រូវទៅជួបនឹង Dali Liu Dian (near 180, 188)។
 •  The​ Old ​tag ​នៃ​Dali​ ត្រូវ​បាន​បំបែក​​ដោយ​​ Sipsongpanna ​North ​Chimpanzee​. ជួយ​​Liu ​Dian​ ប្រមូល ​Old​ tag​ of ​Dali​ Fragment ​x​10​មក​វិញ​ពី​ Chimpanzee​ នៅ​ Sipsongpanna ​North​។
 • Zheng Guan Zhi (near 198, 183) អាចជាកូនចៅនៃ Dali Zheng ឆាប់ទៅរកនាងទៅ។
 • The Sipsongpanna North monster, Mahoragaគឺជាអ្នកសម្លាប់ Zheng Sect. ជួយZhengGuanZhi (near 198, 183) កម្ចាត់វា។
 • ត្រលប់ទៅZheng Guan Zhi (near 198, 183) ក្រោយកម្ចាត់Mahoraga។ បញ្ហារបស់ Zheng Guan Zhiត្រូវបានដោះស្រាយ នាងថា She said Country Elder Dali Gao Sheng Quan (near 192, 190) ចង់ជួបអ្នក ឆាប់ទៅជួបគាត់ទៅ។
 • ទទួលយកការchallenge Chi Huo Cult ដោយទៅ Dragon Eye Cave level 2 កម្ចាត់Asura (near 212, 216)។
 • ក្រោយពីកម្ចាត់Asura អ្នកនឹងទទួលបាន Secret letterមួយ ត្រូវបើកសំបុត្រនោះភ្លាម(right click to use)។

 • បើយោងទៅតាមសំបុត្រ Chi Huo Cult មានទំនាក់ទំនងជាមួួយនឹង  Dali Second Prince. ទៅប្រាប់ Dali Gao Sheng Quan (near 192, 190) ។
 • Gao Sheng Quan មិនអាចសំរេចបញ្ហានេះបានទេ។ ទៅរក  Dong Jia Luo (near 190, 177)ដើម្បីបកស្រាយពីបញ្ហានេះ។ Train អោយឡើងដល់​ level ​80​ មុននឹងទៅជួបគាត់។