តារាងបង្ហាញពត៌មានលំអិតរបស់​ Top Item​​ ក្នុង Imperial Street​​ របស់​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព

 

រូបភាពសម្ភារៈ ឈ្មោះសម្ភារៈ ​ImperialStreet ពត៌មានលំអិត Jpoint
Fantasy Sky Ticket

 

Hot page 1 ក្រោយពេលបើក​នឹង​ទទួល​បាន​ 1000 ពិន្ទុ​នៅ​ក្នុង​ Thousand Change Box 59
Large Pack Ju Yu Token Hot page 1 កញ្ចប់​សម្រាប់​បើក​យក Ju Yu ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​នៅ​ក្នុងលាង​សាន 270
Christmas VIP Card Hot page 1 ប្រើ​សម្រាប់​បើក​ OrmBuk Banana Cake 1
Christmas Large Package Hot page 1 បើក​ដើម្បី​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ និង​ រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ 3
Large Package Tong Tian Hot page 1 Token ​សម្រាប់ប្រើក្នុង​ Mysterious Palace Mission 270