គម្ពី​បក្ស​

បក្ស​ម៉ីងអ្នកចម្បាំងបំបិតធំមាន​គម្ពីរ​បក្ស​ចំនួន​5ក្បាល​គឺ៖

  • គម្ពីរ​កម្រិត Level45 Scroll និង Verse ​

  • គម្ពីរ​កម្រិត Level70

គម្ពីរក្បាច់គុនចុងក្រោយ​ Level 85

Art​ បក្សម៉ីង

Art គឺ​ជា​ផ្នែក​ខ្លះ​ៗ​នៃ​គម្ពីរ​ដែល​បាន​បាត់​បង់​ ហើយ​នៅ​ពេល​អ្នក​ស្វែង​រក​ Art ទាំង​នោះ​មក​បញ្ជូល​ក្នុង​គម្ពីរ​​​វិញ​នោះ​អនុភាព​​​ក្បាច់​​គុន​​របស់​តួអង្គ​អ្នក​នឹង​កើន​ឡើង​ខ្លាំង​ជាង​ធម្មតាអាស្រ័យ​ទៅ​តាម​ភាគ​រយ​នៃ​ការ​ហាត់​គម្ពីរ​។

Name  Art Image  Description
Fire Broadsword xx% percentage after finished normal attack recover 1 anger
Golden furnance flame gest N/A   N/A
Strong Chob cause rarget’s Ex. Defend reduce 10 Second
Scorching Beat normal attack has xx% probability cause target reduce speed
Sky Burn attack can cause enemy’s MP reduce x%
Tryant Cut has x% probability of ignoring of target’s doge
Wind Spin whirlwind attack area expend x column
Sun Burst add attack power XXX
Golden Body Care 100% of probability that 3 second after under attack Ex.
Congeal Fire Jade   cool down time reduce XX second
Wilm Flame Rush   XX% probability of immune all negative status
Youlong Gasification repel no effective probability increase XX%
Cruel Vigor cause your skill launching probability xxx% for 5 second

សំគាល់​៖សញ្ញា​ខ្វែង​ព័ណ​ក្រហម​ X គឺ​ជា​ចំនួន​​ដែល​អាស្រ័យ​លើ​​ភាគ​រយ​គម្ពីរ​របស់​តួអង្គ​នីមួយ​ៗហាត់​បាន​។