តារាងឈ្មោះតួអង្គចូលរួមការចាប់ឆ្នោតរង្វាន់ឆ្នាំថ្មី2015​ក្នុងនគរភ្នំ

No ឈ្មោះតួអង្គ ចំនួនដងចូលរួម
1 [light_of_moon] 34
2 {light_of_moon} 34
3 light_of_moon 34
4 -=*Full_MooN*=- 31
5 **Neary_NoYa** 31
6 ry……….ry 30
7 ~*~@RoTha_SM@~*~ 30
8 **SuPer_Girl** 30
9 sovan007 29
10 !YanG.KoUr! 29
11 >>>LinGeR<<< 28
12 ~AnGel_ChangEr~ 28
13 Style_Angel_ES 28
14 HYUNACUTE 28
15 Dragon_Ghost 28
16 -*Oun.Roth*- 28
17 .Mex_Del. 28
18 luxlovejx00 27
19 Monk.3sach 27
20 Bong_Pdey_ke_Te 26
21 Devil_Red_Master 26
22 Demond_Girl 26
23 -**King.WB**- 26
24 (^_^)Yari(^_^) 26
25 :0-Lovely5pw-:0 25
26 FannyGirl 25
27 *-Samurai_Tuch-* 25
28 **_ThE_MasK_** 25
29 love-money 25
30 Meng_ChornG 25
31 Zhang_Fyyang 24
32 SM…LOY 24
33 TearDropOnMyPin 24
34 *Nice_Girl* 24
35 -=*LighT_StaR*=- 24
36 light_of_star 24
37 KonTaSak5 24
38 lux000 24
39 Emeisarry 23
40 *StaR_NeW* 23
41 *NeW_StaR* 23
42 -=NeW_StaR=- 23
43 New_Sword 23
44 TheanChhy……. 22
45 ***original168** 22
46 Master7TM 22
47 NaRaThornG 22
48 JangWojy 21
49 *-Small.Queen-* 21
50 Mafia~Cute~Girl 21
51 Amazone 20
52 IWantkiss_u 20
53 KunLunErroR 20
54 NAVAKIE 20
55 ~~A_Svet~~ 19
56 Enterprise 19
57 E_S_bong_B*R*L 19
58 Ly_sivfong 19
59 small_emei 18
60 :DounJiMeakJea 18
61 !5.PW(Cutegirl)! 18
62 LANA-TA 18
63 Ravy_love_Nesa 17
64 Donchi_Kromom 17
65 (SZ_CHET_SMOHS) 17
66 ***Jing^Jing*** 17
67 Li_Houv 17
68 Ly_Chaoming 17
69 Reachany_Toch 16
70 Wife-Free_LoVe 16
71 _Uchiha_Madara_ 16
72 ^*^KonNakSre^*^ 16
73 **REGISTER** 16
74 Bora_Naka_SM 15
75 Spartacus1 15
76 *MonK_Kalipzo* 15
77 **ApsaraAngkoR** 15
78 *-*Ly_PenG*-* 15
79 ly_tongkvang 15
80 LyNa_SaTeKa 15
81 Cisco_Supper 14
82 Alexandra23 14
83 Five_000 14
84 Kam_Mkor_Som_Nog 14
85 Darkling_Dragon 14
86 Ei_Shif_Fong 14
87 -MumY- 14
88 *BaT_DaI_Lo_HeT* 14
89 MaSuJi_YaYuKo 14
90 naryti2 14
91 Naveen 14
92 Bora_Nake? 13
93 hongf.9999 13
94 *dongkov5yang* 13
95 -*-Yuniko-*- 13
96 **Taichi_Sword** 13
97 Latino 13
98 Moha_Cute_Linda 13
99 Club_YCR 12
100 Princess_SuNa 12
101 BaBYLoVeYoU 12
102 *~AsKy~* 12
103 -*-Oichi-*- 12
104 Li_Peno 12
105 LYKADO 12
106 Pi.RaK.NnG 12
107 BoTTra.Toch.SM 11
108 Prince_ALiNa 11
109 After.School 11
110 @@G.FrienD_300@@ 11
111 A.BATH-2222 11
112 TheanChhy 11
113 Sunset_jx 11
114 sYLk.mA.ass! 11
115 Suxy_Nasa 11
116 Emo.cute.Girl 11
117 -***LIKA***- 11
118 *xiu_long_ni* 11
119 –**LIKA**– 11
120 :Emo-Zither 11
121 <*–!Lin!–*> 11
122 NAK_CHOM_BANG 11
123 Mu_guiying 11
124 2NE1-KHMER-GIRL 10
125 Aneilove 10
126 True-SalivA 10
127 ~*RoTha_SM*~ 10
128 superter 10
129 -**Ka_Oun**- 10
130 –*007*– 10
131 <<YCR>>”AnaTha”* 10
132 **_LyLy_Cute_** 10
133 Lee.Da.Hae 10
134 ly_mockchouv 10
135 Nak_SomTean2011 10