តារាងឈ្មោះតួអង្គចូលរួមការចាប់ឆ្នោតរង្វាន់ឆ្នាំថ្មី2015​ក្នុងមហានគរ

No ឈ្មោះតួអង្គ ចំនួនចូលរួម
1 xboy_bongtom_eb 35
2 lovelywoman 33
3 Cut_70_Houy_On 33
4 Fong_Ei 33
5 ^^navy^^ 32
6 Bros_PichCute 32
7 Angel.Sword 31
8 _Mixer_ 30
9 Saranghae_Girl 30
10 bf.stev 29
11 Saka.Honda 29
12 Kung.Ming 29
13 -*-Oun_Lach-*- 28
14 OV_Emperor 28
15 Marissa 27
16 Maggie_Chen 27
17 Sex1Night 27
18 Ex_yooyoo 27
19 Jang.Jen 27
20 Yue_XueEr 26
21 mengly__hp 25
22 Vanny_super_girl 25
23 SongSa_JaS 24
24 **LonG_KhOuY** 24
25 Pi_Chily 24
26 Putthi 24
27 Selina_Ren 24
28 Shadow.Lonely 24
29 jxhero210 24
30 Micheal. 23
31 -*=<_JU_JU_>=*- 22
32 rAtY.kH 22
33 DANYBOY 22
34 happyangle 22
35 DEVILKING 22
36 Dr@nkeN 22
37 kungfu_tiger 22
38 GANOVA 22
39 $$$Bottra.MaFia$ 22
40 natasanber 21
41 PAGNALONG 21
42 Nirico 21
43 Srey_Tom(ES) 21
44 star_killer168 21
45 ThiDaMyLov3 21
46 2Small_RedZ 20
47 HP_Kungfu 20
48 SuperHonda 20
49 (B.F)ABC 20
50 *Khmer_Wonder* 19
51 -*(Ws_sahaV)-* 19
52 youthfox_SM 19
53 **Angel** 18
54 ES.010. 18
55 chin_chang 18
56 Chea_Cheng 18
57 koko_cute 18
58 Oun_Ei 18
59 [Emperor-JX] 18
60 Master_Jx_Game 17
61 Live_Ei_Zin 17
62 -**Mi_Loy**- 17
63 waitway 17
64 SeLaJamSne 17
65 (@-@)Smos_sne** 17
66 Little_Panda 16
67 **Emo_baby** 16
68 *.Marky.* 16
69 *Jang_Si_Biyok* 16
70 *Tang_San_Fong* 16
71 -*E-S_Kouch_70*- 16
72 Panhax1 16
73 mohabug… 16
74 Sing_chee 16
75 …Sp_Nob70…. 16
76 EDWARD- 16
77 AnH_SR_BF 15
78 ^^NiTa^^ 15
79 *-Nek.SaHeV.BF-* 15
80 **NaNa_LoVeLy** 15
81 *.DongKovTep.* 15
82 *Pai_Seav_Sing* 15
83 *NiSa_Girl* 15
84 Wu_Yin 15
85 ES_SeungRi 15
86 .YCR_girl 15
87 Jean_Ji_Ya 15
88 Taylor_Swift010 15
89 takashi 15
90 Levels.K 15
91 *_HopeGirl_* 14
92 *_kaka.WS.Gril_* 14
93 -?-“Wudang”-?- 14
94 *\Maha_Teb_SZ*\ 14
95 Velentine_LoVe 14
96 CheavFong.k 14
97 11222000 14
98 KEKEKEKE 14
99 Jennifer.Garner 14
100 Li.Lian.Jie 14
101 (-)DaLaY_LaMa(-) 14
102 Luy_Luy 13
103 @Fei_Fei@ 13
104 Assassin.k 13
105 []=>WS<=[] 13
106 **_JonG_^m^ex_HA 13
107 pattana009 13
108 Tiger.k 13
109 Xiang_Wei 13
110 Xiang_Er 13
111 cuty_witch 13
112 Bros_Kun 13
113 zero-sword 13
114 LianEr_SoCute 13
115 KunLun.Master 13
116 SM_Kmean_Sne 12
117 <<_SunQiao_>> 12
118 ~*~Bong~Xing~*~ 12
119 **A_FanG** 12
120 sengty07 12
121 emei_steve 12
122 Fang.E 12
123 KL_Kmean_Sne 12
124 OpeRa_Return 12
125 NiSet_SaVa 12
126 Super_Din 12
127 DirtyDutchComBo 12
128 Kon_Tran.k 12
129 :U:K:I:S:S 11
130 AIR-HEMI 11
131 sophal_linda 11
132 ~Kon.Srey.Toch~ 11
133 *Steve*TEX*Girl* 11
134 *Never* 11
135 Xiao_Ming 11
136 revono 11
137 Mona_liza 11
138 Bonglakloy009 11
139 Blacksingzun 11
140 C.Rionaldo 11
141 No.Fate 11
142 Oroshimarou 11
143 sanobe 11
144 Zen_Sahav_Kmn2 11
145 find_handsomeman 11
146 ***<<(lyhour)>>* 11
147 neary_lor!or 10
148 SM$$$STEVA$$$ 10
149 _sky.man_ 10
150 **olo*** 10
151 **^ES_GirL^** 10
152 -*-Ping_Ping-*- 10
153 Vanvisalso009 10
154 WbasaW 10
155 E_NOKE 10
156 .JAM_SBON. 10
157 Jacky__Girl 10
158 Jacky_Jonh 10
159 Open_play_play 10
160 Lee_Moh_chov 10
161 girlmana 10
162 General_Mancger 10
163 $bun_dara$008 10