បន្ទាប់ពីលោកអ្នកឈានដល់កម្រឹត Level 85 ហើយអ្នកអាចធ្វើការបន្ត បេសកកម្មក្រុង​​ FengXinag ដោយលោកអ្នកត្រូវទៅកាន់ក្រុង Fengxiang (214/186)​ដើម្បីជួបជាមួយ NPC Liao Zong Yun។

ទៅកាន់ Mausoleum Tomb កម្ចាត់ Tomb Wushu Guard នឹង Tomb Protecting Guard ​ឱ្យបានចំនួន25។


ពេលកម្ចាត់Tomb Wushu Guard and Tomb Protecting Guard ​បានចំនួន25ហើយលោកអ្នកត្រូវមើលក្នុង System ដើម្បីដឹងពីទីតាំងរបស់ Boss​ Tomb Military

ពេលដឹងទីតាំង Boss Tomb Military ហើយលោកអ្នកត្រូវទៅតាំងដែលបានបង្ហាញរបស់ system ហើយធ្វើការកម្ចាត់ Tomb military ដើម្បីទទួលបាន​​​ Gold Hunt Charm