បន្ទាប់ពីប្រាប់ Tuo BaHong ពីការព្រមព្រៀងហើយលោកអ្នកត្រូវ​ទៅ​កាន់​​ Guang Ming Peak (210/185)ដើម្បី​ជួប​ជា​មួយ​​ Yang Ming។

Yan Ming បានប្រាប់លោកអ្នកទៅទិញ Wine ពី Persian Merchant in Fengxing

ដោយសារតែ Wine របស់Persian Merchant ត្រូវបាន Northwest Mist man ទិញអស់ហើយ។ដូចនេះអ្នកត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយ Northwest Mist man នៅ South of Fengxiang ដើម្បីសុំចែក Persian wine។

បន្ទាប់ពីទទួលបាន Persian Win ចំនួន​10ហើយត្រូវទៅជួបជាមួយ Yang Ming នៅGuang Ming Peak (210/185)​វិញ។

ក្រោយពេលឱ្យ Persian Win ទៅ Yang Ming ហើយគាត់និងស្នើឱ្យអ្នកធ្វើការសើបពី Spy ក្នុង Guang Ming Peak ។អ្នកត្រូវធ្វើការកម្ចាត់ Ming cult spy។

ពេលកម្ចាត់ ming cult spy លោកអ្នកនិងទទួលបាន ChiHuo Tally បន្ទាប់ពីទទួលបានChiHuo Tally ហើយ​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ទៅ​ជួប​ជាមួយ​​ Yang Ming​ ម្តង​ទៀត​។

បន្ទាប់ពីជួបជាមួយ Yan ming ហើយគាត់នឹងស្នើសុំឱ្យធ្វើការកម្ចាត់​ Ming Cult betrayer ចំនួន30ហើយទៅជួបជាមួយ Yan Ming វិញ។

បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកត្រូវទៅជួបជាមួួយ Tuo BaHong (Fengxiang 226/187)

បន្ទាប់មកទៅកាន់ Dragon Gate Town(224/198) ដើម្បីជួបជាមួយ Chariot Lord។​ Chariot Lord ចង់ឱ្យលោកអ្នកទៅកាន់​ First Emperor’s Mausoleum កម្ចាត់ Tomb Robber ដើម្បីយក Spun gold Mask ។ប៉ន្តែលោកអ្នកត្រូវជួបជាមួួយ OuYang Hua ​(Fengxiang 216/203)

បន្ទាប់ពីជួបជាមួយ OuYang Hua ហើយទៅកាន់ First Emperor’s Mausoleum កម្ចាត់ Rank 1 Assassin ចំនួន30 ហើយមកជួប OuYang Hua (Fengxiang 216/203)

ទៅកាន់ First Emperor’s Mausoleum កម្ចាត់ Tomb Robber ដើម្បីយក Spun gold Mask

ពេលទទួលបានSpun gold Mask​ ចំនួន10មកជួបជាមួយ Chariot Lord​ នៅDragon Gate Town(224/198) ។

ទៅកាន់ First Emperor’s Mausoleum កម្ចាត់​ Broken Arm និង Broken Leg​

ពេលកម្ចាត់Broken Arm និង Broken Leg​​ ហើយទទួលបាន​ Broken Arm និង Broken Leg Token​ទៅជួបជាមួយ Chariot Lord​ នៅDragon Gate Town(224/198)។

ពេលនោះលោកអ្នកនិងទទួលបានឈុតជាខោឬសំពត់មួយ

បន្ទាប់មកយក Spungold Mask ទៅឱ្យ Tuo BaHong at FengXiang.

បន្ទាប់មកទៀតយក Spungold Mask ដែលនៅសល់មួយទៀតទៅឱ្យ SiMa MingFeng at FangXiang​(200/197)

ទៅជួបជាមួយ​OuYang Hua ​(Fengxiang 216/203)